Els vídeos de la deSymfony2012

Des de fa uns dies ja estan penjats els vídeos de les conferències de la deSymfony 2012 celebrada a Castelló a mitjans de juny passat.

Recordem que Symfony és un framework MVC (i algunacosa més) per a desenvolupar aplicacions amb php.

La deSymfony és la “La conferencia hispana más importante sobre Symfony y la segunda a nivel mundial.”

Molt remarcable la presència i la presentació de Fabien Potencier, el creador de Symfony i CEO de SensioLabs.

Font: http://desymfony.com/videos. Els enllaços porten a les respectives pàgines de les presentacions a deSymfony.com, on es pot trobar el ppt de la presentació i el vídeo corresponent al YouTube.

Vídeos de la 1ra jornada,  divendres 15 de juny

Vídeos de la 2na jornada,  dissabte 16 de juny

Les presentacions de DeSymfony 2012

Fa tot just una setmana es va clausurar a Castelló la deSymfony 2012.

Symfony és un framework per a desenvolupar aplicacions web amb PHP. La conferència DeSymfony, amb el patrocini de la Universitat Jaume I, és un punt de referència imprescindible per als desenvolupadors que utilitzen aquesta eina.

Durant dos dies es van fer tot un seguit de presentacions que van tractar diferents aspectes del desenvolupament amb Symfony. A la web de Symfony.es han penjat les presentacions (els ppt, per entendre’ns). Properament penjaran els vídeos. Estarem atents.

Enganxo aquí els enllaços a les presentacions:

 

Divendres, 15 de juny

Dissabte, 16 de juny

CURL. La navalla suïssa per a les transferències a Internet

En un post anterior vam presentar el ”truc” de com descarregar un lloc web fent servir el programa wget.

Doncs bé, curl (http://curl.haxx.se/) és un programa escrit per Daniel Stenberg similar a wget, i és del que parlarem en aquest post. Hi han algunes diferències entre curl i wget. Un bon resum el tenim en aquesta taula comparativa entre curl, wget i altres programes similars.

Aquest pdf és una presentació que ens pot fer donar una idea ràpida de curl.

Potser el més destacable és que curl es pot trobar també com a llibreria (libcurl), de forma que es pot enllaçar amb els nostres programes.

I no només C. curl es troba integrat a PHP. També hi ha un port per a Python. De fet, hi han ports per a un munt d’altres llenguatges.

Pel que fa estrictament al programa, curl pot tractar amb més protocols que wget , és capaç de fer uploads, autenticar-se i treballar amb cookies. Curl es pot integrar a scripts de shell de forma més “natural” que wget al ser una aplicació que funciona a l’estil Unix. Per exemple, fent ús de pipes que wget no admet.

Per contra, el súper-poder de wget és que és capaç de descarregar webs recursívament i aquest és, en veritat us dic, un gran súper-poder.

En general es considera que wget és una eina més útil per a descarregar llocs web, mentre que curl permet tractar amb llocs web a més baix nivell, que hagin de tenir en compte cookies, autenticació i enviaments de client a servidor.

La pàgina del manual de Curl és la referència imprescindible de l’aplicació.

Com ens baixaríem el manual amb curl? Fent:

curl -o manpage.html http://curl.haxx.se/docs/manpage.html 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 121k 100 121k  0   0  255k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 308k

(amb l’opció -o per output, indica el fitxer de sortida)

Hi han més de 100 opcions diferents per a curl. Vet aquí les opcions d’emergència de Curl:

curl http://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl ftp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl https://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl sftp://curl.haxx.se/ -u elmeulogin:elmeupassword -o guarda-ho_aquí
curl scp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl tftp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl -T fitxer_upload ftp://curl.haxx.se/guarda-ho_aquí/
curl -T fitxer_upload https://curl.haxx.se/guarda-ho_aquí/

Aquesta altre pàgina http://www.cs.sunysb.edu/documentation/curl/ ens dona una excel·lent referència de la majoria de les opcions de curl, i amb exemples.

Com que la millor forma d’aprendre és practicant, ara faré alguns experiments en localhost. Primer de tot engego la meva versió local del XAMPP, de forma que tinc un servidor web amb PHP i un servidor d’FTP per a fer les proves.

Creo una carpeta curl dins htdocs i allà hi posaré els diferents html i php que aniré fent.

Emplenar un formulari web tipus POST amb CURL

Vet aquí el formulari

<html>
<head>
<title>Formulari de prova</title>
</head>
<body>
<form action="action.php" method="post">
Nom: <input type="text" name="sNom" /><br />
Valor: <input type="text" name="sValor" /><br />
Codi: <input type="text" name="sCodi" /><br />
<input type="submit" value="envia" /> <input type="reset" value="cancel·la" />
</form>
</body>
</html>

i la seva pàgina de resposta (action.php)

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: <?php echo($_POST['sNom']) ?> <br />
sValor: <?php echo($_POST['sValor']) ?> <br />
sCodi: <?php echo($_POST['sCodi']) ?> <br />
</body>
</html>

Doncs bé, podem invocar per línia de comandes fent

albert@athena:~/lampp/htdocs/curl$ curl http://localhost/curl/action.php -FsNom=ALBERT -FsValor=1234546 -FsCodi=id > file.txt 

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100  705 100  362 100  343 13730 13009 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 20111

i el resultat és el fitxer de text file.txt que conté

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: ALBERT <br />
sValor: 1234546 <br />
sCodi: id <br />
</body>
</html>

És dir, estic invocant el formulari des de línia de comandes, en un script, i el resultat és un fitxer de text que puc analitzar en el mateix script.

Pujar un fitxer a un servidor web (multipart)

El formulari de prova podria ser aquest. Comentar l’enctype al form i l’us del input type file

<html>
<head>
<title>Formulari de prova</title>
</head>
<body>
<form action="action-upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Nom: <input type="text" name="sNom" /><br />
Valor: <input type="text" name="sValor" /><br />
Codi: <input type="text" name="sCodi" /><br />
Fitxer: <input type="file" value="Upload" name="sUpload" /><br />
<input type="submit" value="envia" /> <input type="reset" value="cancel·la" />
</form>
</body>
</html>

La pàgina de resposta (action-upload.php), aquesta. Comentar aquí com es fa servir l’objecte $_FILES per a obtenir el fitxer pujat,, informació com mida i tipus; i l’us de la funció move_uploaded_file per moure el fitxer del directori temporal al directori de destinació que, en aquest cas, és una carpeta upload dins de la carpeta curl. Cal recordar de donar permís d’escriptura a l’usuari amb que s’executa el php al servidor web sobre el directori de destinació.

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: <?php echo($_POST['sNom']) ?> <br />
sValor: <?php echo($_POST['sValor']) ?> <br />
sCodi: <?php echo($_POST['sCodi']) ?> <br />

<?php if ($_FILES["sUpload"]["error"] > 0) { ?>
S'ha produit un error: <?php echo( $_FILES["sUpload"]["error"]) ?> <br />
<?php } else { ?>
Fitxer d'upload: <?php echo ($_FILES["sUpload"]["name"]) ?><br />
Tipus de fitxer: <?php echo ($_FILES["sUpload"]["type"]) ?><br />
Mida del fitxer: <?php echo (($_FILES["sUpload"]["size"] / 1024)) ?> Kb<br />
<?php move_uploaded_file($_FILES["sUpload"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["sUpload"]["name"]); ?>
Desat a: <?php echo("upload/" . $_FILES["sUpload"]["name"]) ?>
<?php } ?>
</body>
</html>

L’anterior pàgina de resposta es pot invocar des de línia de comandes amb una instrucció com la següent. La clau és prefixar el fitxer a pujar amb ‘@’

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl http://localhost/curl/action-upload.php -FsUpload=@sl4a_r5.apk -FsNom=ALBERT -FsValor=1234546 -FsCodi=id > file.txt 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 858k 100  515 100 857k  9208 14.9M --:--:-- --:--:-- --:--:-- 15.5M

Vet aquí el fitxer descarregat:

albert@athena:~/Baixades/bin$ cat file.txt
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: ALBERT <br />
sValor: 1234546 <br />
sCodi: id <br />

Fitxer d'upload: sl4a_r5.apk<br />
Tipus de fitxer: application/octet-stream<br />
Mida del fitxer: 857.083984375 Kb<br />
Desat a: upload/sl4a_r5.apk</body>
</html>
albert@athena:~/Baixades/bin$

Pujar i obtenir fitxers de servidor FTP

Aprofito que XAMPP m’ofereix un servidor d’FTP local per provar curl amb aquest protocol

hi faig un cop d’ull amb el client d’ftp:

albert@athena:~/Baixades/bin$ ftp localhost 
Connected to localhost. 
220 ProFTPD 1.3.3e Server (ProFTPD) [::ffff:127.0.0.1] 
Name (localhost:albert): albert 
331 Password required for albert 
Password: 
230 User albert logged in 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> ls 
200 PORT command successful 
150 Opening ASCII mode data connection for file list 
drwxr-xr-x  7 albert  albert    4096 Mar 7 22:33 Symfony 
drwxrwxr-x  4 albert  albert    4096 Apr 8 22:32 captcha 
drwxrwxr-x  3 albert  albert    4096 Apr 19 21:14 curl 
-rwxrwxrwx  1 root   root    30894 May 11 2007 favicon.ico 
-rwxrwxrwx  1 root   root     256 Feb 5 2009 index.php 
drwxrwxrwx  2 nobody  root     4096 Jul 15 2009 webalizer 
drwxrwxrwx  7 root   root     4096 Mar 1 2011 xampp 
226 Transfer complete 
ftp> ^C 
ftp> quit 
221 Goodbye.

Amb curl faig un put del fitxer de prova a la carpeta curl/upload. La clau d’aquesta instrucció és la barra del final a ftp://albert:xxxxxx@localhost/curl/upload/ . D’aquesta manera, curl entén que li estem indicant una carpeta de destinació. Sense la barra es creu que és un directori i obtenim un error.

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -TPythonForAndroid_r5.apk ftp://albert:xxxxxx@localhost/curl/upload/ 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 124k  0   0 100 124k   0 1353k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1553k

Una sintaxi alternativa és amb el paràmetre -u, pe a indicar usuari i password
curl -TPythonForAndroid_r5.apk -u albert:xxxxxx ftp://@localhost/curl/upload/

Obtinc el llistat de fitxers pujats (de nou, cal indicar la barra del final)

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/curl/upload/ 
-rw-r--r--  1 albert  albert   127271 Apr 19 22:01 PythonForAndroid_r5.apk 
-rw-r--r--  1 nobody  nogroup  877654 Apr 19 21:32 sl4a_r5.apk

Per cert, noteu com en l’anterior llistat el fitxer sl4a_r5.apk que ha estat pujat via http, el propietari i el grup són nobody i nogroup, mentre que el que ha pujat per ftp l’usuari i el grup són els utilitzats en l’ftp.

També, puc obtenir un fitxer del servidor. Em descarregaré la font AHGBold.ttf que tinc a la carpeta de securimage.

Primer de tot, examino la carpeta

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/captcha/securimage/ 
-rw-rw-r--  1 albert  albert   144556 Jan 16 20:16 AHGBold.ttf 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1386 Jan 16 20:16 LICENSE.txt 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    398 Jan 16 20:16 README.FONT.txt 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    3981 Jan 16 20:16 README.txt 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 audio 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 backgrounds 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1113 Jan 16 20:16 captcha.html 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 database 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    8330 Jan 16 20:16 example_form.ajax.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    7994 Jan 16 20:16 example_form.php 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 images 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    491 Apr 8 18:29 prova-form.php~ 
-rw-rw-r--  1 albert  albert   49526 Jan 16 20:18 securimage.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1941 Jan 16 20:16 securimage_play.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    7686 Jan 16 20:16 securimage_play.swf 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    3929 Jan 16 20:16 securimage_show.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    2929 Jan 16 20:16 securimage_show_example.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    2813 Jan 16 20:16 securimage_show_example2.php 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 words

I ara n’obtinc el fitxer:

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/captcha/securimage/AHGBold.ttf > AHGBold.ttf 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 141k 100 141k  0   0 1219k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1470k

Notem com l’ha descarregat (Average Dload de 1219k) .

libcurl

Però, el més interessant és que curl es pot enllaçar (libcurl) als nostres programes fets amb C, o Python, o amb algun dels 40 ports a diferents llenguatges que se n’han fet. Fer servir curl per a resoldre les transferències per HTTP, FTP o d’altres protocols no és esnobisme.

Entre la llista de les aplicacions que el fan servir n’hi han de tant populars com OpenOffice.org, Transmission, Xine o GnuPG. En aquest enllàç trobarem una llista d’aplicacions que fan servir Curl.

A la web de Curl podrem trobar exemples d’us de la llibreria.

Exemples amb C
http://curl.haxx.se/libcurl/c/allexamples.zip

Exemples de pycurl (curl amb python) (arxiu .tar)
http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/examples/?view=tar

Test de Pycurl (arxiu .tar)
http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/tests/?view=tar

C
Com de fàcil és fer servir curl amb C? La resposta és “molt”. Vet aquí aquest exemple extret de la web de curl. Per a compilar-lo ens caldrà que estigui instal·lat el paquet libcurl4-dev (he instal·lat el libcurl4-openssl-dev. Els protocols segurs poden ser proporcionats per altres llibreries de base, a més d’OpenSSL, com GnuTLS o NSS.

#include 
#include <curl/curl.h>

int main(void)
{
 CURL *curl;
 CURLcode res;

 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, 
		   CURLOPT_URL,   
		   "http://www.cs.sunysb.edu/documentation/curl/");

  res = curl_easy_perform(curl);

  /* always cleanup */ 
  curl_easy_cleanup(curl);
 }
 return 0;
}

L’exemple il·lustra com treballar amb libcurl: iniciar la llibreria (curl_easy_init), establir opcions, en aquest cas per a obtenir el contingut de la URL i abocar-lo a la sortida estàndar. Executar l’acció. (curl_easy_setopt estableix les opcions i curl_easy_perform, les executa). Finalment, tancar (curl_easy_cleanup).

Les crides del tipus culr_easy_* permeten accedir a les possibilitats de curl de forma “easy”, fàcil, com el mateix nom indica. Es tracta de la versió síncrona, i ràpida d’usar per a fer transferències. Existeix la versió “multi”, que permet transferències múltiples i asíncrones.

Compilar el programa anterior, executar-lo i examinar-ne el resultat:

albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ gcc simple.c -lcurl -o simple-curl
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ simple-curl > pagina.html
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ ls -al
total 64
drwxrwxr-x 2 albert albert 4096 2012-04-22 16:38 .
drwxrwxr-x 12 albert albert 4096 2012-04-22 16:22 ..
-rw-rw-r-- 1 albert albert 38126 2012-04-22 16:38 pagina.html
-rw-rw-r-- 1 albert albert 1353 2012-04-22 16:23 simple.c
-rwxrwxr-x 1 albert albert 8478 2012-04-22 16:38 simple-curl
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ head pagina.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head> <title>cURL - Manual</title>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="curl.css">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" LINK="#0000ff" VLINK="#808080" ALINK="red">
<table width="100%"><tr>
<td>
<a href="http://curl.haxx.se/"><img border="0" src="ds-curlicon.png" width="99" height="37" alt="cURL"></a>
</td>
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$

Python

I amb PyCurl?

L’exemple anterior amb Python, també extret dels exemples:

http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/examples/basicfirst.py?view=markup

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
# vi:ts=4:et
# $Id: basicfirst.py,v 1.5 2005/02/11 11:09:11 mfx Exp $

import sys
import pycurl

class Test:
  def __init__(self):
    self.contents = ''

  def body_callback(self, buf):
    self.contents = self.contents + buf

print >>sys.stderr, 'Testing', pycurl.version

t = Test()
c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, 'http://curl.haxx.se/dev/')
c.setopt(c.WRITEFUNCTION, t.body_callback)
c.perform()
c.close()

print t.contents

Copio aquest codi a simple.py, li en dono persmisos d’execució i provo.

albert@athena:~/workspace/wk-python/prova-curl$ simple.py > pagina.html
Testing libcurl/7.21.6 GnuTLS/2.10.5 zlib/1.2.3.4 libidn/1.22 librtmp/2.3
albert@athena:~/workspace/wk-python/prova-curl$ head pagina.html 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD> <TITLE>cURL - Development</TITLE>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="/curl.css">
<link rel="shortcut icon" href="http://curl.haxx.se/favicon.ico">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#ffffff" text="#000000" LINK="#0000ff" VLINK="#808080" ALINK="red">
<!-- first-line-in-body -->
<table width="100%"><tr valign="top"><td> <a href="http://curl.haxx.se/"><img border="0" src="http://curl.haxx.se/ds-curlicon.png"

En resum, una eina per a transferir informació “cap a” i “des de” servidors http i ftp que es pot encastar als nostres scripts d’administració de sistemes o les aplicacions que desenvolupem.

Com afegir un captcha amb PHP i Securimage

Com fer un captcha amb PHP?

Una de les formes habituals de protegir formularis web de l’acció de robots o programes que fan peticions automàtiques és afegir un captcha.

Els captcha són aquestes paraules generades aleatòriament i que es mostren amb les lletres deformades, ratllades, sobre fons degradats o de trames… de forma que no poden ser reconegudes per programes d’OCR, però sí per operadors humans. Aleshores, per validar el formulari web protegit per un captcha, l’operador humà ha d’encertar la paraula o paraules que “oculta”.

Es tracta d’una prova que permet garantir amb una certesa prou important (si més no, per ara) que qui envia el formulari és una persona i no un robot.

No cal inventar la roda. Per afegir un captcha a les nostres aplicacions web n’hi ha prou amb incorporar alguna de les llibreries que es poden trobar per Internet. Per descomptat, trobarem llibreries de codi obert, i en una varietat de llenguatges.

Amb PHP hem provat aquesta: Securimage. Es pot descarregar de la seva pàgina de download.

A dia d’avui podem descarregar la versió 3. També podem descarregar una pàgina de proves per a determinar si la nostra instal·lació té les versions adequades de PHP i llibreries gràfiques per a suportar-la.

A la web de Securimage (http://www.phpcaptcha.org/) trobarem documentació, FAQ, demos…

A continuació faré un petit exercici per a demostrar com afegir un captcha a una aplicació web.

El plantejament és el següent:

 • Faré un formulari web amb els camps nom, email, i captcha
 • El formulari va a una pàgina de resposta que valida el captcha. Si la validació és correcta, ens donarà un missatge de benvinguda; si la validació no és correcta, ens informarà de captcha erroni.

És dir, dues pàgines php:

 • El formulari web.
 • la pàgina de resposta.

A la QuickStart Guide ens explica com hauran de ser aquestes pàgines.

Estic desenvolupant en un entorn local amb Xampp. He creat una carpeta captcha a l’htdocs. Dins aquesta carpeta he descomprimit la llibreria securimage. Ara tinc, dins de la carpeta captcha, una carpeta securimage amb la llibreria securimage.php i la resta de fitxers auxiliars.

A la carpeta captcha poso la pàgina de formulari. Fixem-nos que és una pàgina php senzilla en la que només hi ha la invocació a la sessió php com a únic codi de servidor. La resta és un formulari web senzill.

El captcha es genera invocant securimage_show.php.al src de l’etiqueta img.

Securimage_show.php amaga una seqüència similar a aquesta:

  require_once 'securimage.php';
  $image = new Securimage();
  $image->show();

El camp d’entrada corresponent al text del captcha és un input type text normal.

En el cas que el text del captcha sigui il·legible, amb el javascript de l’enllaç es torna a invocar securimage_show.php per a generar-ne un de nou. Fixem-nos en l’ús de Math.random() per a evitar problemes de caché..

Vet aquí el codi

<?php session_start(); ?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de prova del formulari</title>
</head>
<body>
<form action="prova-resposta.php" method="post">
Nom: <input type="text" name="sNom" maxlength="20" /><br />
Email: <input type="text" name="sEmail" maxlength="40" /><br />

<!-- el captcha, propiament dit -->
Captcha: <br />
<img id="captcha" src="securimage/securimage_show.php" alt="CAPTCHA Image" /><br />

<!-- el camp d'entrada -->
<input type="text" name="sCaptcha" size="10" maxlength="6" />

<!-- Per si la imatge del captcha no s'entén, es permet la possibilitat de generar-ne un altre-->
<a href="#"
onclick="document.getElementById('captcha').src = 'securimage/securimage_show.php?' + Math.random(); return false">
[ genera un nou captcha ]</a>
<br />
<input type="submit" value="envia"/>
</form>
</body>
</html>

I ara el codi del prova-resposta.php. Aquesta pàgina tindrà com esquelet la següent seqüència de codi:

  require_once 'securimage.php';
  $image = new Securimage();

  if ($image->check($_POST['sCaptcha']) == true) {
   echo "Correcte!";
  } else {
   echo "Codi erroni!";
}

Vet aquí el codi:


<?php session_start(); ?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
<?php
# carreguem la llibreria
include_once 'securimage/securimage.php';

#instanciem l'objecte de captcha
$securimage = new Securimage();

if ($securimage->check($_POST['sCaptcha']) == true) {
?>
Validació correcte!<br />
paràmetres llegits: <br />
sNom: <?php echo($_POST['sNom']) ?> <br />
sEmail: <?php echo($_POST['sEmail']) ?> <br />
<?php
} else {
?>
Validació incorrecte!<br />
<a href="prova-form.php">Torna a provar</a><br />
<?php
}
?>
</body>
</html>

I un exemple d’execució

i la resposta

Els videotutorials de la deSymfony 2011

PHP és un dels llenguatges més populars per a desenvolupar aplicacions i llocs web. La creació de llocs web acostuma a enfocar-se com la tria d’un gestor de continguts que ens proporcioni un sistema amistós  per a fer pàgines i organitzar-les, i sense haver de preocupar-nos de detalls de baix nivell. En molts casos, ens permeten desenvolupar el lloc sense ni haver de conèixer PHP. Parlo, per exemple de Drupal i derivats, com OpenAtrium,  o Joomla!… N’hi han molts.

Els Gestors de Contingut són extraordinàriament útils justament per al que estan fets: crear, mantenir, organitzar continguts, documents, imatges; organitzar-ne l’accés dels usuaris; llistes de correu; fòrums… tot allò per al que existeixi un mòdul disponible o que es pugui connectar al CMS i que no calgui modificar més enllà de les possibilitats de parametrització que ofereixi.

El problema ve quan els requeriments de l’aplicació web ja no són els relacionats amb la gestió de continguts. En aquest moment, el CMS ja no és útil, o només ho és marginalment. Aleshores cal atacar el desenvolupament de l’aplicació web d’una altre forma. Per descomptat que es pot encarar la construcció d’un lloc web creant des de zero, “from scratch”,  totes les pàgines del lloc.

Però en aquest cas segur que ens trobaríem que hem de reinventar la roda contínuament. Un  enfoc més pràctic  seria utilitzar un framework que ens proporcionés unes llibreries, una arquitectura, una estructura i unes capes i patrons ben definits per a desenvolupar el lloc. Encara serem nosaltres els responsables d’escriure les pàgines amb PHP i desenvolupar-ne els requeriments funcionals. Però ja no caldrà que reinventem la roda.

Estic parlant de frameworks com poden ser Spring, Ruby on Rails,  ASP MVC… Tots ells es basen en el patró d’arquitectura MVC (Model View Controller).

Symfony és un dels framework MVC més populars per al llenguatge PHP.

Per a conèixer-lo millor podem revisar aquesta col·lecció de vídeos i tutorials que es van realitzar durant les jornades deSymfony 2011 a la Universitat Jaume I de Castelló, els passats 1,2 i 3 de juliol de 2011. Es tracta d’una recopilació excepcional que ens pot ajudar  molt en la tasca d’iniciar-nos en l’ús de Symfony.

La DeSymphony és la major conferència sobre Symfony en castellà i la segona del món, en valor absolut, després de la Symfony Live que és la conferència oficial de Symfony.

Per a enguany també està prevista la celebració de jornades: la deSymfony 2012  els dies 15 i 16 de juny, a Castelló.

Tots els enllaços estan presos de la pàgina http://www.symfony.es/2011/07/06/desymfony-2011-todos-los-videos-y-presentaciones/. Els reprodueixo a continuació:


Els enllaços porten a les pàgines respectives de symfony.es, a les que està encastat el vídeo corresponent. Els vídeos estan allotjats a vimeo.

Vet aquí els enllaços:


Primer dia (1 de juliol de 2011):Segon dia (2 de juliol de 2011):Tercer dia (3 de juliol de 2011):

Com instal·lar XAMPP a Ubuntu.

A l’hora de fer presentacions i demos d’aplicacions web, pot ser molt útil disposar d’una versió de la demo en un servidor web en localhost, potser en una clau usb.

També pot ser molt útil un servidor web d’aquest tipus a l’hora de preparar sessions de formació.

És possible trobar per Internet diverses distribucions que d’aquest tipus que combinen Apache amb  MySQL i PHP, tant sobre Linux (LAMP), com sobre Windows (WAMP), per exemple XAMPP o MoWeS Portable.

MoWeS Portable empaqueta, a més de la plataforma AMP, altres aplicacions que utilitzen aquesta infraestructura, com Joomla! o Drupal. Ara bé, MoWeS Portable només està disponible per a Windows.

XAMPP, en canvi, s’ofereix per a Linux i Windows.

En el post d’avuí el que faig és instal·lar el XAMPP a un netbook Linux.

No cal dir que la plataforma AMP es pot instal·lar des del Centre de Programari de l’Ubuntu. Però la instal·lació de XAMPP és encara més senzilla.

Dit i fet. El primer pas és descarregar-se el paquet d’instal·lació. El  puc trobar en aquesta adreça:  http://sourceforge.net/projects/xampp/files/BETAS/xampp-linux-1.7.7.tar.gz/download. Són uns 77MB.

Aquesta versió incorpora:   Apache, MySQL, PHP amb PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite i IMAP C-Client.

En particular Apache 2.2.21, MySQL 5.5.16, PHP 5.3.8, i phpMyAdmin 3.4.5.

Per instal·lar  n’hi ha prou amb desempaquetar el tar.gz. Cal tenir en compte que als fitxers d’instal·lació s’assumeix que la home del XAMPP serà /opt/lampp. Això NO vol dir que només es pugui instal·lar en aquesta carpeta. Això l’únic que vol dir és que caldrà que /opt/lampp sigui la “home” del XAMPP i això es podrà aconseguir amb un enllaç simbòlic des de /opt/lampp al directori d’instal·lació que triï.

Si la carpeta de destinació del XAMPP es troba en una clau usb caldrà que aquesta clau estigui formatada amb un sistema de fitxers que permeti els enllaços simbòlics, per exemple  ext2,ext3 o ext4.

A l’hora de fer l’enllaç simbòlic caldrà tenir en compte el punt de muntatge del dispositiu. Per exemple, al meu netbook amb Ubuntu 11.04, el punt de muntatge és /media.

Per a poder instal·lar correctament el XAMPP caldran, a més, permisos de root. I també per a posar en marxa i aturar els diversos components de la distribució.

Tenint en compte tot l’anterior, instal·lo el XAMPP a la meva carpeta home, on he deixat el tar.gz:

sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C .

Amb la ordre anterior es crea una carpeta lampp amb els dversos components del XAMPP.

Ara creo l’enllaç simbòlic:

sudo ln -s /home/albert/lampp /opt/lampp

I engego per primer cop el servidor. Aquesta primera arrencada acaba d’instal·lar i configurar els components.

albert@athena:~$ sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 1.7.7…
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)…
XAMPP: Starting MySQL…
XAMPP: Starting ProFTPD…
XAMPP for Linux started.
albert@athena:~$ 

I per revisar la nova instal·lació en tinc prou amb obrir un navegador i apuntar-lo al localhost:

El directori arrel del servidor web es troba a /opt/lampp/htdocs (en el meu cas, mercès a l’enllaç simbòlic, és /home/albert/lampp/htdocs).

Per aturar el XAMPP puc fer:

albert@athena:~$ sudo /opt/lampp/lampp stop
Stopping XAMPP for Linux 1.7.7…
XAMPP: Stopping Apache with SSL…
XAMPP: Stopping MySQL…
XAMPP: Stopping ProFTPD…
XAMPP stopped.
albert@athena:~$ 

I per a eliminar la instal·lació sense deixar rastres, amb el XAMPP aturat, n’hi ha prou amb fer:
sudo rm -r lampp
És possible engegar i aturar individualment els diversos components del XAMPP. Examinant el fitxer $HOME/lampp/lampp es poden  trobar les diverses opcions disponibles. La forma d’invocar-les, en general, és: 
sudo /opt/lampp/lampp opció

Com enviar correu amb PHPMailer / 28 gener 2010

Com enviar correu amb PHPMailer

Aquest és un problema típic: com enviar un correu electrònic des d’una aplicació web.

Amb PHP  la resposta típica és: fent servir el PHPMailer.

Vet aquí un exemple: un mini formulari que permet introduir un “Subject” i un “Cos del missatge” i envia aquest missatge a una llista d’adreces de correu. Àquest codi el posem en un fitxer font “enviar.php” que deixem en una carpeta del nostre servidor, en la mateixa carpeta deixarem les classes que composen el PHPMailer, class.phpmailer.php i class.smtp.php. Et voila, ja funciona. Senzill, no?

Bé, ens caldrà també configurar correctament el servidor SMTP. El port estàndar de SMTP és el 25, ara bé, si és SMTP sobre SSL, aleshores és el 465. Vet aquí el codi:

<?php
require(“class.phpmailer.php”);
header(“Cache-Control: no-cache, must-revalidate”);
    $mail_address[0] = “compte@eservidor0.cat”;
    $mail_address[1] = “
compte@eservidor1.cat“;
    $mail_address[2] = “
compte@eservidor2.cat“;
    $mail_address[3] = “
compte@eservidor3.cat“;    
    $mail_address[4] = “
compte@eservidor4.cat“;
    $mail_address[5] = “
compte@eservidor5.cat“;
    $mail_address[6] = “
compte@eservidor6.cat“;
    $mail_address[7] = “
compte@eservidor7.cat“;
    $mail_address[8] = “
compte@eservidor8.cat“;
    $mail_address[9] = “
compte@eservidor9.cat“; 

    if (isset($_POST[“subject”]) && isset($_POST[“body”]) && isset($_POST[“boto”])) {
        $subject = $_POST[“subject”];
        $body = $_POST[“body”];
        $boto = $_POST[“boto”];
    } else {
        $subject = “”;
        $body = “”;
        $boto = “”;
    }    
?>
<html>
<head>
<title>Enviament de missatges</title>
</head>
<body bgcolor=”#eeeeee”>
<center>
<font face=”Arial”>
<h1>Enviament de missatges</h1>
<br />
<table border=”0″>
<tr>
<?php
echo “<form method=\”POST\” action=\”http://localhost/php/enviar.php\” >”;
echo “<td>Subject:</td> <td><input name=\”subject\” value=\”$subject\” size=\”50\”/></td></tr>”;
echo “<tr><td colspan=\”2\” align=\”left\”>Text del missatge</td></tr><tr><td colspan=\”2\” align=\”center\”><textarea name=\”body\” cols=\”80\” rows=\”18\” >”;
echo $body;
echo “</textarea></td></tr>”;
echo “<tr><td colspan=\”2\” align=\”left\”><input type=\”submit\” name=\”boto\” value=\”Enviar\”></td>”;
echo “</form>”;
?>
</tr>
</table>
</font>
</center>
<?php
if ($boto == “Enviar”) {
    $mail = new PHPMailer();
    $mail->IsSMTP();          
    $mail->SMTPDebug = 1;      // : 1 = errors i missatges, 2 = només missatges   
    $mail->SMTPAuth = true;   
    //$mail->SMTPSecure = “ssl”; // si cal SSL
    $mail->Host = “smtp.elmeuservidor.com“;            
    $mail->Port = 25;        // o 465, si SSL     
    $mail->Username = “usuari“;   
    $mail->Password = “password“; 
   
   
    foreach ($mail_address as $the_mail_address) {
        echo “Enviant a $the_mail_address<br />”;
        $mail->From = “elmeucompte@servidor.cat“;
        $mail->FromName = “El meu nom“;
        $mail->Subject = $subject;
        $mail->AddAddress($the_mail_address,$the_mail_address);
        $mail->Body = $body;
        // afegir tractament pel cas que hi hagin adjunts
        if(!$mail->Send()) {
            echo “Error d’enviament: ” . $mail->ErrorInfo.”<br />”;
        } else {
            echo “Missatge enviat<br />”;
        }
        $mail->ClearAddresses ();
    }
   
    $mail->SmtpClose();
}
?>
</body>
</html>

GMail fa servir TLS, en comptes de SSL, per a prevenir l’spam. Per a GMail, la configuració que funciona és:

    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->SMTPSecure = “tls”;
    $mail->Host = “smtp.gmail.com”;
    $mail->Port = 587;

Les versions antigues de PHPMailer no suportaven TLS, així que val la pena descarregar-se la darrera versió, tenint en compte que l’opció d’enviar per GMail pren un caràcter “universal”.

PHPMailer ofereix moltes possibilitats més: adjunts, enviament com HTML… O sigui que és una bona inversió llegir-ne el manual i fer proves. Es tracta d’un clàssic imprescindible al PHP.

Com enviar correu amb PHPMailer

Aquest és un problema típic: com enviar un correu electrònic des d’una aplicació web.

Amb PHP  la resposta típica és: fent servir el PHPMailer.

Vet aquí un exemple: un mini formulari que permet introduir un "Subject" i un "Cos del missatge" i envia aquest missatge a una llista d’adreces de correu. Àquest codi el posem en un fitxer font "enviar.php" que deixem en una carpeta del nostre servidor, en la mateixa carpeta deixarem les classes que composen el PHPMailer, class.phpmailer.php i class.smtp.php. Et voila, ja funciona. Senzill, no?

Bé, ens caldrà també configurar correctament el servidor SMTP. El port estàndar de SMTP és el 25, ara bé, si és SMTP sobre SSL, aleshores és el 465. Vet aquí el codi:

<?php

require("class.phpmailer.php");

header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");

    $mail_address[0] = "compte@eservidor0.cat";

    $mail_address[1] = "
compte@eservidor1.cat";

    $mail_address[2] = "
compte@eservidor2.cat";

    $mail_address[3] = "
compte@eservidor3.cat";    
    $mail_address[4] = "
compte@eservidor4.cat";

    $mail_address[5] = "
compte@eservidor5.cat";

    $mail_address[6] = "
compte@eservidor6.cat";

    $mail_address[7] = "
compte@eservidor7.cat";

    $mail_address[8] = "
compte@eservidor8.cat";

    $mail_address[9] = "
compte@eservidor9.cat"; 

 
    if (isset($_POST["subject"]) && isset($_POST["body"]) && isset($_POST["boto"])) {

        $subject = $_POST["subject"];

        $body = $_POST["body"];

        $boto = $_POST["boto"];

    } else {

        $subject = "";

        $body = "";

        $boto = "";

    }    

?>

<html>

<head>

<title>Enviament de missatges</title>

</head>

<body bgcolor="#eeeeee">

<center>

<font face="Arial">

<h1>Enviament de missatges</h1>

<br />

<table border="0">

<tr>

<?php

echo "<form method=\"POST\" action=\"http://localhost/php/enviar.php\" >";

echo "<td>Subject:</td> <td><input name=\"subject\" value=\"$subject\" size=\"50\"/></td></tr>";

echo "<tr><td colspan=\"2\" align=\"left\">Text del missatge</td></tr><tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><textarea name=\"body\" cols=\"80\" rows=\"18\" >";

echo $body;

echo "</textarea></td></tr>";

echo "<tr><td colspan=\"2\" align=\"left\"><input type=\"submit\" name=\"boto\" value=\"Enviar\"></td>";

echo "</form>";

?>

</tr>

</table>

</font>

</center>

<?php

if ($boto == "Enviar") {

    $mail = new PHPMailer();

    $mail->IsSMTP();          
    $mail->SMTPDebug = 1;      // : 1 = errors i missatges, 2 = només missatges   
    $mail->SMTPAuth = true;   
    //$mail->SMTPSecure = "ssl"; // si cal SSL
    $mail->Host = "smtp.elmeuservidor.com";            
    $mail->Port = 25;        // o 465, si SSL     

    $mail->Username = "usuari";   

    $mail->Password = "password"; 
     
     
    foreach ($mail_address as $the_mail_address) {

        echo "Enviant a $the_mail_address<br />";

        $mail->From = "elmeucompte@servidor.cat";

        $mail->FromName = "El meu nom";

        $mail->Subject = $subject;

        $mail->AddAddress($the_mail_address,$the_mail_address);

        $mail->Body = $body;

        // afegir tractament pel cas que hi hagin adjunts

        if(!$mail->Send()) {

            echo "Error d’enviament: " . $mail->ErrorInfo."<br />";

        } else {

            echo "Missatge enviat<br />";

        }

        $mail->ClearAddresses ();

    }

     
    $mail->SmtpClose();

}

?>

</body>

</html>

GMail fa servir TLS, en comptes de SSL, per a prevenir l’spam. Per a GMail, la configuració que funciona és:

    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->SMTPSecure = "tls";
    $mail->Host = "smtp.gmail.com";
    $mail->Port = 587;

Les versions antigues de PHPMailer no suportaven TLS, així que val la pena descarregar-se la darrera versió, tenint en compte que l’opció d’enviar per GMail pren un caràcter "universal".

PHPMailer ofereix moltes possibilitats més: adjunts, enviament com HTML… O sigui que és una bona inversió llegir-ne el manual i fer proves. Es tracta d’un clàssic imprescindible al PHP.