Un exercici amb el Framework Seam

Des de fa un temps que estic involucrat en el manteniment d’una aplicació desenvolupada sobre el framework Seam. Fins dates recents el manteniment s’ha limitat a modificacions menors, però fa poc ens ha entrat un canvi en profunditat.Ha estat l’oportunitat que estava esperant per a poder aprendre una mica més sobre aquest potent framework.

Primer de tot, què és Seam? La Viquipèdia ens dona una definició breu, senzilla i entenedora: “Seam és un Framework per a aplicacions Web desenvolupat per JBoss, una divisió de Red Hat.”

Hi han molts frameworks per a aplicacions web.  Un framework és  la sistematització de l’experiència acumulada en el desenvolupament de moltes aplicacions web. Aquesta sistematització pren la forma d’arquitectures, patrons, llibreries, bones pràctiques i eines de diferents tipus. En adoptar un framework per a desenvolupar una aplicació web el que estem fent, doncs, es manifestar la voluntat de “fer bé les coses”, repetint models coneguts que han funcionat.  De forma pràctica, l’adopció d’un framework es tradueix en l’ús de certes llibreries, metodologies i eines de desenvolupament

Spring ve a ser l’estàndar de facto de la indústria o, si més no, el framework java per a aplicacions web més popular. Si coneixem Spring, doncs, ja sabem que podem esperar de Seam.  Tanmateix, Seam té les seves pròpies característiques. En aquest enllaç podeu trobar una anàlisi comparativa entre els frameworks Seam i Spring.

Per aproximar-me a Seam provaré de fer “alguna cosa” amb el framework. Per exemple un gestor de biblioteca molt senzill.

El que vull fer és una aplicació web que em permeti donar d’alta i de baixa  llibres, classificar-los segons autor, temàtica i tipus de suport físic, i que em permeti saber a quin lloc de la casa paren.

Doncs bé, resulta que això puc fer-ho sense escriure una línia de codi java. Seam es capaç de generar una aplicació web de manteniment sense més que proporcionar-li un esquema de dades. La veritat és que és força espectacular. No cal dir que aquests superpoders no són pas els únics dels que disposa Seam, però per a una primera aproximació -res més pretenc en aquest post- és més que suficient.

Comencem: aplicacions. El framework Seam es pot fer servir amb qualsevol Servidor d’Aplicacions que suporti EJB3.0, ara bé, Seam és un producte de JBoss i, com es pot esperar s’integra fàcilment amb aquest servidor. El primer que faré, doncs, és descarregar les darreres versions de  JBoss AS i del Seam framework. Proveu els següents enllaços:

Seam 3.1.0 http://sourceforge.net/projects/jboss/files/Seam/3/3.1.0.Final/

jBoss AS 7.1.1 Final http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip

Ens caldrà una versió de JDK igual o superior a la 1.6 (feu un cop d’ull a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html).

Si per alguna raó no poguéssim disposar almenys de JDK1.6, aleshores hauríem de fer servir versions anteriors de JBoss AS i de SEAM. Podria ser aquest el cas d’haver d’ocupar-nos del manteniment d’una aplicació legacy.

La següent configuració funciona amb JDK 1.5 (evidentment, funciona amb JDK superiors):

Seam 2.3.0 GA http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss%20Seam/2.3.0.Final/

JBoss AS 5.1.0.GA http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss/JBoss-5.1.0.GA

La instal·lació del servidor JBoss AS 1.7 i del Seam Framework 3.1.0 no presenta cap dificultat, es tracta, simplement de descomprimir el paquet zip corresponent. he creat una carpeta seam-jboss i els he descomprimit allà.

Si tinc versions diverses de JDK, puc modificar l’script d’arrencada de JBoss bin/standalone.sh per a indicar-hi explícitament quin JDK vull fer servir, només em cal donar un valor inicial a JAVA_HOME per a que apunti a la carpeta del JDK triat, per exemple:

JAVA_HOME=/home/albert/jdk1.6.0_30

El següent pas és crear les taules i relacions de la base de dades. Faré servir el servidor MySQL que em ve amb el XAMPP que tinc instal·lat de posts anteriors, i el phpMyAdmin com interfase de la base de dades.

Només vull fer una petita demostració, o sigui que no entraré en detalls: la idea és crear una petita bd de biblioteca. Tindré
– una taula per guardar els llibres (id, llibre, isbn, id_ubicació, id_format);
– una taula d’autors (id, autor);
– una taula de relació m-n entre llibres i autors (un autor pot haver escrit molts llibres, un llibre pot ser escrit per molts autors. Per tant: id, id_autor, id_llibre);
– una taula de relació m-n entre llibres i temàtiques (un llibre pot tractar diversos temes; un tema pot ser tractat per molts llibres. Per tant, id, id_llibre, id_tematica);
– lògicament, doncs, una taula de temàtiques (id, tematica).
– una taula d’ubicacions (id, lloc) ja que puc tenir llibres per uns quants llocs de la casa, a prestatges, o a DVDs (suposo que tinc els DVDs etiquetats, cosa que algun dia hauré de fer, però, en fi, això només pretén ser un exemple 😉
– una taula de formats: “paper”, “pdf”, “epub”, “cbr”… (id, format).

Dit i fet. Primer de tot creo la base de dades “prova_seam”, i les taules “llibre”, “autor”, “llibre_autor”, “llibre_tematica”, “ubicacio” i “format”.

A continuació, creo els índexos sobre totes les columnes que participaran en les relacions i, finalment, creo les relacions. Cal esmerçar-se en crear correctament els índexos i les relacions. És necessari per a que la màgia de Seam funcioni. Es tracta, simplement, de permetre que les eines de mapeig de model relacional a model d’objectes tinguin tota la informació necessària per a crear una capa de classes java que encapsulin l’accés a les dades.

Després d’una sessió de phpMyAdmin, obtinc un model de dades que m’agrada. L’esquema és el següent:


-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generación: 21-11-2012 a las 21:05:25
-- Versión del servidor: 5.5.16
-- Versión de PHP: 5.3.8

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de datos: `prova_seam`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `autor`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autor` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `autor` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=2 ;


-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `format`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `format` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `format` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=2 ;


-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `llibre`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `llibre` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `llibre` varchar(200) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 `isbn` varchar(13) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 `id_ubicacio` int(11) NOT NULL,
 `id_format` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `id_ubicacio` (`id_ubicacio`),
 KEY `id_format` (`id_format`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `llibre_autor`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `llibre_autor` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_llibre` int(11) NOT NULL,
 `id_autor` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `id_llibre` (`id_llibre`),
 KEY `id_autor` (`id_autor`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `llibre_tematica`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `llibre_tematica` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_autor` int(11) NOT NULL,
 `id_tematica` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `id_autor` (`id_autor`),
 KEY `id_tematica` (`id_tematica`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tematica`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tematica` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `tematica` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `ubicacio`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ubicacio` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ubicacio` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Volcado de datos para la tabla `ubicacio`
--

INSERT INTO `ubicacio` (`id`, `ubicacio`) VALUES
(1, 'llibreria de l''escriptori');

--
-- Restricciones para tablas volcadas
--

--
-- Filtros para la tabla `llibre`
--
ALTER TABLE `llibre`
 ADD CONSTRAINT `llibre_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_ubicacio`) REFERENCES `ubicacio` (`id`),
 ADD CONSTRAINT `llibre_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_format`) REFERENCES `format` (`id`);

--
-- Filtros para la tabla `llibre_autor`
--
ALTER TABLE `llibre_autor`
 ADD CONSTRAINT `llibre_autor_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_llibre`) REFERENCES `llibre` (`id`),
 ADD CONSTRAINT `llibre_autor_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_autor`) REFERENCES `autor` (`id`);

--
-- Filtros para la tabla `llibre_tematica`
--
ALTER TABLE `llibre_tematica`
 ADD CONSTRAINT `llibre_tematica_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_autor`) REFERENCES `autor` (`id`),
 ADD CONSTRAINT `llibre_tematica_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_tematica`) REFERENCES `tematica` (`id`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;


En aquest punt, deixo el phpMyAdmin i me’n vaig a la carpeta on tinc el seam.

Estic fent servir la versió de Seam 3.2.0. Amb aquesta versió hi han les següents eines disponibles per al desenvolupament d’aplicacions web:
– el JBoss Developer Estudio. que només requereix registre per a poder-lo descarregar lliurement.
– Les JBoss Tools. Que són plugins per Eclipse. Les JBoss Tools permeten crear, directament, aplicacions per al Framework Seam 2.3.0 i, indirectament, a través del plugin de Seam Forge, per al Framework Seam 3.1.0.
Seam Forge. Es tracta d’una shell des de la que es poden crear aplicacions, deployar, crear objectes nous… Aquesta shell s’integra com a plugin a les JBoss Tools o al JBoss Developer Studio. El Seam Forge vindria a ser l’evolució de l’script seam-gen de la versió Seam Framework 2.3.0. A diferència de seam-gen, que formava part del paquet de distribució del Framework, el Seam Forge ha de descarregar-se com una aplicació separada.

Seam Forge es pot extendre amb plugins. A la pàgina de plugins en trobarem alguns que ens caldran per a poder fer l’enginyeria inversa de la base de dades i per automatitzar les tasques d’administració dels desplegaments al JBoss AS. Però n’hi han d’altres. Serà cosa de provar a veure què fan.

Com que el repte és “crear una aplicació sense escriure una línia de codi”, i tenint en compte les explicacions anteriors, descarrego el Seam Forge. És un paquet zip que desplego a la mateixa carpeta de seam-jboss on tinc les carpetes del JBoss AS i del Seam Framework. Em cal indicar-li el JDK que penso fer servir i quina és la seva carpeta home. Per a fer-ho vaig a la carpeta bin del Seam Forge i allà modifico l’script forge per a establir les variables JAVA_HOME i FORGE_HOME.

Seam Forge em permetrà generar (scaffold) una aplicació o, si més no, l’esquelet i alguns òrgans vitals, d’una aplicació web. Tot plegat d’una forma que recorda els Archetypes de Maven. pel que estic veient, Maven és una eina que es fa força imprescindible a l’hora de treballar amb projectes desenvolupats a partir de Forge. En general Maven és una eina molt potent que caldria tenir en compte (almenys considerar-ne l’ús) de forma habitual.

A més, em caldrà tenir a ma el driver jdbc del MySQL per a poder desplegar-lo al JBoss.

És el primer que faig. Per a desplegar el driver jdbc n’hi ha prou amb col·locar-lo a la carpeta JBOSS_HOME/standalone/deployments. Si tenim una finestra oberta amb els logs del servidor veurem com, efectivament, el desplega. A més, a la consola d’administració del JBoss també veurem el nou desplegament:

UN cop tinc el driver disponible al JBoss, passo a la construcció de l’aplicació amb el Forge.

Escric forge al terminal i accedeixo a la shell. Una advertència, no tanqueu la shell del Forge fins completar tots els passos del desplegament de l’aplicació:

Per a poder fer l’enginyeria inversa del model de dades al MySQL i generar les classes java per hibernate em cal, primer de tot, carregar els hibernate-tools. Aquesta part del post està basada en aquest link (http://www.mastertheboss.com/forge/reverse-engineer-your-db-schema-using-jboss-forge).


albert@athena:~/seam-jboss/forge-distribution-1.1.2.Final/bin$ forge
  _____          
  | ___|__ _ __ __ _ ___ 
  | |_ / _ \| `__/ _` |/ _ \ \\
  | _| (_) | | | (_| | __/ //
  |_| \___/|_| \__, |\___| 
          |___/   

JBoss Forge, version [ 1.1.2.Final ] - JBoss, by Red Hat, Inc. [ http://jboss.org/forge ]
[no project] bin $
[no project] bin $ forge install-plugin hibernate-tools
***INFO*** Preparing to install plugin: hibernate-tools
***INFO*** Checking out plugin source files to [/tmp/forgetemp2102291278366764408/repo] via 'git'
***INFO*** Switching to branch/tag [refs/heads/master]
***INFO*** Invoking build with underlying build system.
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building hibernate-tools-plugin 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) @ hibernate-tools-plugin ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:resources (default-resources) @ hibernate-tools-plugin ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 3 resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:compile (default-compile) @ hibernate-tools-plugin ---
[INFO] Compiling 9 source files to /tmp/forgetemp2102291278366764408/repo/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:testResources (default-testResources) @ hibernate-tools-plugin ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 3 resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:testCompile (default-testCompile) @ hibernate-tools-plugin ---
[INFO] Not compiling test sources
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.7.2:test (default-test) @ hibernate-tools-plugin ---
[INFO] Tests are skipped.
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.3.1:jar (default-jar) @ hibernate-tools-plugin ---
[INFO] Building jar: /tmp/forgetemp2102291278366764408/repo/target/hibernate-tools-plugin-1.0.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 22.651s
[INFO] Finished at: Sun Nov 18 14:29:57 CET 2012
[INFO] Final Memory: 33M/79M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
***INFO*** Installing plugin artifact.
***SUCCESS*** Installed from [https://github.com/forge/plugin-hibernate-tools.git] successfully.
Wrote /home/albert/.forge/httpsrawgithubcomforgepluginrepositorymasterrepositoryyaml.yaml
Wrote /home/albert/.forge/plugins/org/jboss/hibernate/forge/hibernate-tools-plugin/1.0.0-SNAPSHOT-311059c3-c505-46c1-915e-4a3af362ea9a
...

després d’escriure un munt de jars a la carpeta de plugins, finalment, tinc les hibernate tools disponibles al Forge:

Wrote /home/albert/.forge/plugins/org/jboss/hibernate/forge/hibernate-tools-plugin/1.0.0-SNAPSHOT-311059c3-c505-46c1-915e-4a3af362ea9a/slf4j-log4j12-1.5.10.jar
Wrote /home/albert/.forge/plugins/org/jboss/hibernate/forge/hibernate-tools-plugin/1.0.0-SNAPSHOT-311059c3-c505-46c1-915e-4a3af362ea9a/hibernate-tools-plugin.jar
Wrote /home/albert/.forge/plugins/org/jboss/hibernate/forge/hibernate-tools-plugin/1.0.0-SNAPSHOT-311059c3-c505-46c1-915e-4a3af362ea9a/module.xml
  _____          
  | ___|__ _ __ __ _ ___ 
  | |_ / _ \| `__/ _` |/ _ \ \\
  | _| (_) | | | (_| | __/ //
  |_| \___/|_| \__, |\___| 
          |___/   

JBoss Forge, version [ 1.1.2.Final ] - JBoss, by Red Hat, Inc. [ http://jboss.org/forge ]

Ara creo el nou projecte:

[no project] bin $ new-project
 ? [named=The name of the new project (of type java.lang.String)]: provaseam
 ? Use [/home/albert/seam-jboss/forge-distribution-1.1.2.Final/bin/provaseam] as project directory? [Y/n] n

 ? Where would you like to create the project? [Press ENTER to use the current directory: bin] [ .../bin] /home/albert/workspace/wk-java/provaseam
***SUCCESS*** Created project [provaseam] in new working directory [/home/albert/workspace/wk-java/provaseam]
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/pom.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/test/java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/resources
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/test/resources
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam
[provaseam] provaseam $

new-project ha creat un fitxer pom.xml (per a compilar i deployar amb maven) i una estructura de carpetes.

Ara cal omplir aquesta estructura de carpetes de contingut. A continuació, configuro paràmetres incials de persistència:

[provaseam] provaseam $ persistence setup
 ? [provider=ARG (of type org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAProvider)]: org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAProvider
[provider=ARG (of type org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAProvider)]: 

 1 - [HIBERNATE]
 2 - [OPENJPA]
 3 - [ECLIPSELINK]
 4 - [INFINISPAN]

 ? Choose an option by typing the number of the selection: 1
 ? [container=ARG (of type org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAContainer)]: org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAContainer
[container=ARG (of type org.jboss.forge.spec.javaee.jpa.api.JPAContainer)]: 

 1 - [JBOSS_AS6]
 2 - [JBOSS_AS7]
 3 - [JBOSS_EAP6]
 4 - [GLASSFISH_3]
 5 - [CUSTOM_JDBC]
 6 - [CUSTOM_JTA]
 7 - [CUSTOM_NON_JTA]

L’anterior es podia haver fet en una sola línia així si hagués afegit les opcions provider i container a persistence setup:

persistence setup --provider HIBERNATE --container JBOSS_AS7

Segueix:

 ? Choose an option by typing the number of the selection: 2
Use which version of 'jboss-javaee-6.0' ?

 1 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.Beta4]
 2 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.Beta5]
 3 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.Beta6]
 4 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.Beta7]
 5 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.CR1]
 6 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::1.0.0.Final]
 7 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::2.0.0.Beta1]
 8 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::2.0.0.CR1]
 9 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::2.0.0.Final]
 10 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::2.1.0.Beta1]
 11 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::3.0.0.Beta1]
 12 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::3.0.0.Final]
 13 - [org.jboss.spec:jboss-javaee-6.0:pom::3.0.1.Final]*

 ? Choose an option by typing the number of the selection [*-default] [0] 
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.jpa] successfully.
***INFO*** Setting transaction-type="JTA"
***INFO*** Using example data source [java:jboss/datasources/ExampleDS]
 ? Do you want to install a JPA 2 metamodel generator? [y/N] 
 ? The JPA provider [HIBERNATE], also supplies extended APIs. Install these as well? [y/N] 
***SUCCESS*** Persistence (JPA) is installed.
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/resources/META-INF/persistence.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/pom.xml
[provaseam] provaseam $

Fixem-nos en aquesta línia:

***INFO*** Using example data source [java:jboss/datasources/ExampleDS]

S’ha creat un datasource de prova. El podem trobar a la carpeta /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/resources/META-INF/

El persistence.xml generat:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
 <persistence-unit name="forge-default" transaction-type="JTA">
  <description>Forge Persistence Unit</description>
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
  <jta-data-source>java:jboss/datasources/ExampleDS</jta-data-source>
  <exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
  <properties>
   <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
   <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>
   <property name="hibernate.format_sql" value="true"/>
   <property name="hibernate.transaction.flush_before_completion" value="true"/>
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>

El que faré serà canviar el persistence.xml que fa servir el datasource d’exemple per un persistence.xml que apunti al datasource que crearé ara.

Creo el datasource. Per això copio un fitxer datasource.xml amb el següent contingut a la carpeta de deployments (JBOSS_HOME/standalone/deployments).

<datasources xmlns="http://www.jboss.org/ironjacamar/schema">
<datasource jndi-name="java:jboss/datasources/mysqldev" pool-name="poolmysqldev">
  <connection-url>jdbc:mysql://localhost/prova_seam</connection-url>
  <driver>mysql-connector-java-5.1.22-bin.jar</driver>
  <pool>
    <max-pool-size>30</max-pool-size>
  </pool>
  <security>
    <user-name>root</user-name>
    <password></password>
  </security>
</datasource>
</datasources>

Com abans amb el driver, si tenim una consola oberta amb els logs de funcionament del JBoss veurem com fa el deploy del datasource. A la consola d’administració podrem vereu el datasource que tot just hem creat i en podrem provar la connexió amb la base de dades.

I ara canvio el persistence.xml per un persistence.xml que apunti al meu datasource. Fixem-nos que les properties canvien. Pot ser interessant consultar la següent taula de Hibernate Dialects. En general, no està de més fer-li un cop d’ull a la documentació d’Hibernate.

Vet aquí el persistence.xml que poso a /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/resources/META-INF/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
       version="2.0">

  <persistence-unit name="test">
    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
    <jta-data-source>java:jboss/datasources/mysqldev</jta-data-source>
    <properties>
      <property name="hibernate.connection.driver_class" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
      <property name="hibernate.connection.username" value="root"/>
      <property name="hibernate.connection.password" value=""/>
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect" />
    </properties>
  </persistence-unit> 
</persistence>

I ara ja puc generar les classes amb les hibernate tools:

[provaseam] provaseam $ generate-entities
 ? Specify the URL for the JDBC connection. [jdbc:h2:tcp://localhost/sakila] jdbc:mysql://localhost/prova_seam
 ? Enter the user name for JDBC connection. [null] root
 ? Enter the password for JDBC connection. 
 ? Enter the dialect to use for the datasource. [org.hibernate.dialect.H2Dialect] org.hibernate.dialect.MySQLDialect
 ? Specify the class name for the JDBC driver for the datasource. [org.h2.Driver] com.mysql.jdbc.Driver
 ? Enter the path in the local file system to the jar file containing the JDBC driver. [null] /home/albert/jdbc-drivers/mysql.jar
 ? In which package you'd like to generate the entities, or enter for default: [com.example.provaseam.model] com.stsoftlliure.provaseam.model
Found 7 tables in datasource
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/LlibreAutor.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/LlibreTematica.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Tematica.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Autor.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Llibre.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Ubicacio.java
Generated java at /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Format.java
Generated 7 java files.
[provaseam] provaseam $

Ara genero l’esquelet de l’aplicació web:

[provaseam] provaseam $ scaffold setup
 ? No scaffold type was selected, use default [JavaServer Faces]? [Y/n] 
 ? Scaffold provider [faces] is not installed. Install it? [Y/n] 
 ? Facet [forge.maven.WebResourceFacet] requires packaging type(s) [war], but is currently [jar]. Update packaging? (Note: this could deactivate other plugins in your project.) [Y/n] 
***SUCCESS*** Installed [forge.maven.WebResourceFacet] successfully.
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.ejb] successfully.
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.cdi] successfully.
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.servlet] successfully.
***SUCCESS*** Installed [forge.spec.jsf.api] successfully.
***SUCCESS*** Installed [faces] successfully.
 ? Create scaffold in which sub-directory of web-root? (e.g. http://localhost:8080/provaseam/DIR) [/] 
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/pom.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/WEB-INF/beans.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/WEB-INF/faces-config.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/favicon.ico
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/scaffold/paginator.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/scaffold/pageTemplate.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/index.html
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/index.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/error.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/add.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/bootstrap.css
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/false.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/favicon.ico
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/forge-logo.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/forge-style.css
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/remove.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/search.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/true.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/jboss-community.png
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/WEB-INF/web.xml
[provaseam] provaseam $

Genero les classes de l’aplicació bàsica, a partir del model. L’aplicació bàsica és del tipus CRUD (Create, Read, Update i Delete), és dir, les quatre opcions mínimes de tot manteniment de taules.

[provaseam] provaseam $ scaffold from-entity com.stsoftlliure.provaseam.model.* --overwrite
***INFO*** Using currently installed scaffold [faces]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.Autor]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.Format]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.Llibre]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.LlibreAutor]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.LlibreTematica]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.Tematica]
***SUCCESS*** Generated UI for [com.stsoftlliure.provaseam.model.Ubicacio]
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/AutorBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/autor/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/autor/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/autor/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/resources/scaffold/pageTemplate.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/ViewUtils.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/WEB-INF/classes/META-INF/forge.taglib.xml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Autor.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/FormatBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/format/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/format/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/format/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Format.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/LlibreBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibre/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibre/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibre/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Llibre.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/LlibreAutorBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreAutor/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreAutor/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreAutor/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/LlibreAutor.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/LlibreTematicaBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreTematica/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreTematica/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/llibreTematica/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/LlibreTematica.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/TematicaBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/tematica/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/tematica/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/tematica/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Tematica.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/example/provaseam/view/UbicacioBean.java
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/ubicacio/create.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/ubicacio/view.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp/ubicacio/search.xhtml
Wrote /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/Ubicacio.java
[provaseam] provaseam $

Anem molt bé. En principi, la aplicació ja està llesta per compilar i desplegar. Però en realitat no. Si compilem i despleguem ara, obtindrem l’aplicació, però en provar a introduir valors a les taules obtindré errors. (si no us ho creieu simplement salteu-vos aquest pas i compileu i desplegueu ara). Com anuncia el link http://www.mastertheboss.com/forge/reverse-engineer-your-db-schema-using-jboss-forge alguna cosa no ha acabat d’anar a l’hora. Els errors que obtindreu si decidiu provar amb l’aplicació tal comestà deixen aquesta traça:

22:51:02,392 ERROR [org.apache.catalina.core.ContainerBase.[jboss.web].[default-host].[/provaseam].[FacesServlet]] (http--127.0.0.1-8080-2) Servlet.service() for servlet FacesServlet threw exception: org.hibernate.TypeMismatchException: Provided id of the wrong type for class com.stsoftlliure.provaseam.model.Format. Expected: class java.lang.Integer, got class java.lang.Long

Els ID que ha generat el plugin de les hibernate-tools per a les entitats ha estat del tipus Integer; El codi al que em refereixo és aquest:

A la carpeta

src/main/java/com/stsoftlliure/provaseam/model/
  LlibreAutor.java
  LlibreTematica.java
  Tematica.java
  Autor.java
  Llibre.java
  Ubicacio.java
  Format.java

Però resulta que el codi que han generat el pas d’scaffolding (la línia “scaffold from-entity com.stsoftlliure.provaseam.model.* –overwrite”), que ha generat el següent codi java:

src/main/java/com/example/provaseam/view/
  ViewUtils.java
  AutorBean.java
  FormatBean.java
  LlibreBean.java
  LlibreAutorBean.java
  LlibreTematicaBean.java
  TematicaBean.java 
  UbicacioBean.java

Tenim que els ID que referencien els objectes són del tipus Long.

Per exemple, mirem les classes Autor i AutorBean

Autor

package com.stsoftlliure.provaseam.model;

// Generated 19/11/2012 23:16:54 by Hibernate Tools 3.4.0.CR1

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import static javax.persistence.GenerationType.IDENTITY;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;

/**
 * Autor generated by hbm2java
 */
@Entity
@Table(name = "autor", catalog = "prova_seam")
public class Autor implements java.io.Serializable
{

  private Integer id;
  private String autor;
  private Set llibreAutors = new HashSet(0);
  private Set llibreTematicas = new HashSet(0);

  public Autor()
  {
  }

  public Autor(String autor)
  {
   this.autor = autor;
  }

  public Autor(String autor, Set llibreAutors, Set llibreTematicas)
  {
   this.autor = autor;
   this.llibreAutors = llibreAutors;
   this.llibreTematicas = llibreTematicas;
  }

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = IDENTITY)
  @Column(name = "id", unique = true, nullable = false)
  public Integer getId()
  {
   return this.id;
  }

  public void setId(Integer id)
  {
   this.id = id;
  }

...

AutorBean

package com.example.provaseam.view;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.annotation.Resource;
import javax.ejb.SessionContext;
import javax.ejb.Stateful;
import javax.enterprise.context.Conversation;
import javax.enterprise.context.ConversationScoped;
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.component.UIComponent;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.convert.Converter;
import javax.inject.Inject;
import javax.inject.Named;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.PersistenceContextType;
import javax.persistence.TypedQuery;
import javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder;
import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
import javax.persistence.criteria.Predicate;
import javax.persistence.criteria.Root;

import com.stsoftlliure.provaseam.model.Autor;

/**
 * Backing bean for Autor entities.
 *
* This class provides CRUD functionality for all Autor entities. It focuses * purely on Java EE 6 standards (e.g. @ConversationScoped for * state management, PersistenceContext for persistence, * CriteriaBuilder for searches) rather than introducing a CRUD framework or * custom base class. */ @Named @Stateful @ConversationScoped public class AutorBean implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; /* * Support creating and retrieving Autor entities */ private Long id; public Long getId() { return this.id; } public void setId(Long id) { this.id = id; } ...

En principi, doncs, i atenent al missatge d’error, tenim dues possibilitats: o corregir les classes generades amb les hibernate tools (canviant integer per long), o corregir les generades amb l’scaffolding (canviant Long per Integer), ara bé, resulta que a les classes generadese amb l’scaffolding, les NomClasseBean, es fa servir l’Id del tipus Long en altres mètodes d’us intern, com el FindById. Per tant, és millor canviar les classes generades amb Hibernate-tools, on l’Id només apareix un cop.

Per tant, canvio Integer per Long a Autor. Així:


(- Ep! Un moment! havies dit que no caldria escriure ni una línia de codi!
– Bé, estrictament no estem escrivint cap línia de codi, només estic modificant-ne alguna…Sí, d’acord… és una mica lleig)

package com.stsoftlliure.provaseam.model;

// Generated 19/11/2012 23:16:54 by Hibernate Tools 3.4.0.CR1

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import static javax.persistence.GenerationType.IDENTITY;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;

/**
 * Autor generated by hbm2java
 */
@Entity
@Table(name = "autor", catalog = "prova_seam")
public class Autor implements java.io.Serializable
{

  private Long id;
  private String autor;
  private Set llibreAutors = new HashSet(0);
  private Set llibreTematicas = new HashSet(0);

  public Autor()
  {
  }

  public Autor(String autor)
  {
   this.autor = autor;
  }

  public Autor(String autor, Set llibreAutors, Set llibreTematicas)
  {
   this.autor = autor;
   this.llibreAutors = llibreAutors;
   this.llibreTematicas = llibreTematicas;
  }

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = IDENTITY)
  @Column(name = "id", unique = true, nullable = false)
  public Long getId()
  {
   return this.id;
  }

  public void setId(Long id)
  {
   this.id = id;
  }

...

Un cop he fet els canvis a les classes d’entitat (Autor.java, Format.java, Llibre.java, Tematica.java, Ubicacio.java, LlibreAutor.java i LlibreTematica.java), puc compilar i deployar.

Per a fer-ho, primer instal·laré al forge el plugin de control del JBoss AS 7.1:

[provaseam] provaseam $ forge install-plugin jboss-as-7
Connecting to remote repository [https://raw.github.com/forge/plugin-repository/master/repository.yaml]... connected!
***INFO*** Preparing to install plugin: jboss-as-7
***INFO*** Checking out plugin source files to [/tmp/forgetemp3143468914443124072/repo] via 'git'
***INFO*** Switching to branch/tag [refs/heads/1.0.5.Final]
***INFO*** Invoking build with underlying build system.
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building plugin-jboss-as7 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) @ plugin-jboss-as7 ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:resources (default-resources) @ plugin-jboss-as7 ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 2 resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:compile (default-compile) @ plugin-jboss-as7 ---
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding UTF-8, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Compiling 23 source files to /tmp/forgetemp3143468914443124072/repo/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:testResources (default-testResources) @ plugin-jboss-as7 ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] skip non existing resourceDirectory /tmp/forgetemp3143468914443124072/repo/src/test/resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:testCompile (default-testCompile) @ plugin-jboss-as7 ---
[INFO] Not compiling test sources
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.7.2:test (default-test) @ plugin-jboss-as7 ---
[INFO] Tests are skipped.
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.3.1:jar (default-jar) @ plugin-jboss-as7 ---
[INFO] Building jar: /tmp/forgetemp3143468914443124072/repo/target/plugin-jboss-as7.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 10.310s
[INFO] Finished at: Sun Nov 18 16:25:25 CET 2012
[INFO] Final Memory: 47M/113M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
***INFO*** Installing plugin artifact.
***SUCCESS*** Installed from [https://github.com/forge/plugin-jboss-as.git] successfully.
Wrote /home/albert/.forge/httpsrawgithubcomforgepluginrepositorymasterrepositoryyaml.yaml

...

Wrote /home/albert/.forge/plugins/org/jboss/as/plugin-jboss-as7/dependencies/1.0.0-SNAPSHOT-b32f7bdd-fc1e-4d44-91ab-18119749258b/module.xml
  _____          
  | ___|__ _ __ __ _ ___ 
  | |_ / _ \| `__/ _` |/ _ \ \\
  | _| (_) | | | (_| | __/ //
  |_| \___/|_| \__, |\___| 
          |___/   

JBoss Forge, version [ 1.1.2.Final ] - JBoss, by Red Hat, Inc. [ http://jboss.org/forge ]
The following plugins have been activated: [as7]
[provaseam] provaseam $

Compilo…

[provaseam] provaseam $ build
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building provaseam 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-war-plugin/2.1.1/maven-war-plugin-2.1.1.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-war-plugin/2.1.1/maven-war-plugin-2.1.1.pom (7 KB at 38.6 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-war-plugin/2.1.1/maven-war-plugin-2.1.1.jar
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-war-plugin/2.1.1/maven-war-plugin-2.1.1.jar (76 KB at 657.7 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.3.1/maven-install-plugin-2.3.1.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.3.1/maven-install-plugin-2.3.1.pom (5 KB at 83.7 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.3.1/maven-install-plugin-2.3.1.jar
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.3.1/maven-install-plugin-2.3.1.jar (23 KB at 352.8 KB/sec)
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:resources (default-resources) @ provaseam ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 2 resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:compile (default-compile) @ provaseam ---
[INFO] Compiling 15 source files to /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.4.3:testResources (default-testResources) @ provaseam ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:2.3.2:testCompile (default-testCompile) @ provaseam ---
[INFO] Not compiling test sources
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.7.2:test (default-test) @ provaseam ---
[INFO] Tests are skipped.
[INFO] 
[INFO] --- maven-war-plugin:2.1.1:war (default-war) @ provaseam ---
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/1.2/plexus-archiver-1.2.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/1.2/plexus-archiver-1.2.pom (2 KB at 32.2 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-io/1.0.1/plexus-io-1.0.1.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-io/1.0.1/plexus-io-1.0.1.pom (2 KB at 20.5 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.3.1/xstream-1.3.1.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.3.1/xstream-1.3.1.pom (12 KB at 166.6 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream-parent/1.3.1/xstream-parent-1.3.1.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream-parent/1.3.1/xstream-parent-1.3.1.pom (14 KB at 210.2 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.pom (2 KB at 33.5 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0-beta-2/maven-filtering-1.0-beta-2.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0-beta-2/maven-filtering-1.0-beta-2.pom (4 KB at 64.5 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/10/maven-shared-components-10.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/10/maven-shared-components-10.pom (9 KB at 84.9 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/maven-parent/9/maven-parent-9.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/maven-parent/9/maven-parent-9.pom (33 KB at 433.3 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.6/plexus-utils-1.5.6.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.6/plexus-utils-1.5.6.pom (6 KB at 101.5 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.12/plexus-1.0.12.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.12/plexus-1.0.12.pom (10 KB at 106.3 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.6/plexus-interpolation-1.6.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.6/plexus-interpolation-1.6.pom (3 KB at 55.7 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/1.2/plexus-archiver-1.2.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-io/1.0.1/plexus-io-1.0.1.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.3.1/xstream-1.3.1.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.jar
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0-beta-2/maven-filtering-1.0-beta-2.jar
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.jar (25 KB at 135.4 KB/sec)
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-io/1.0.1/plexus-io-1.0.1.jar (50 KB at 248.4 KB/sec)
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0-beta-2/maven-filtering-1.0-beta-2.jar (33 KB at 150.7 KB/sec)
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/1.2/plexus-archiver-1.2.jar (178 KB at 595.9 KB/sec)
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.3.1/xstream-1.3.1.jar (422 KB at 934.1 KB/sec)
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [provaseam] in [/home/albert/workspace/wk-java/provaseam/target/provaseam]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [/home/albert/workspace/wk-java/provaseam/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [248 msecs]
[INFO] Building war: /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/target/provaseam.war
[INFO] WEB-INF/web.xml already added, skipping
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.3.1:install (default-install) @ provaseam ---
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom (2 KB at 19.5 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom (5 KB at 71.4 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom (8 KB at 117.7 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom (8 KB at 150.9 KB/sec)
Downloading: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar
Downloaded: http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar (12 KB at 160.8 KB/sec)
[INFO] Installing /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/target/provaseam.war to /home/albert/.m2/repository/com/example/provaseam/provaseam/1.0.0-SNAPSHOT/provaseam-1.0.0-SNAPSHOT.war
[INFO] Installing /home/albert/workspace/wk-java/provaseam/pom.xml to /home/albert/.m2/repository/com/example/provaseam/provaseam/1.0.0-SNAPSHOT/provaseam-1.0.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 10.090s
[INFO] Finished at: Sun Nov 18 16:28:22 CET 2012
[INFO] Final Memory: 65M/155M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[provaseam] provaseam $

Configuro el plugin per a fer-lo servir amb el meu JBoss local

[provaseam] provaseam $ as7 setup
 ? The Java Home '/home/albert/jdk1.6.0_30' is already set, would you like to override it? [y/N] 
 ? A default version of 7.1.1.Final is already set, would you like to override it? [y/N] 
 ? Enter path for JBoss AS or leave blank to download: /home/albert/jboss-as-7.1.1.Final
***SUCCESS*** Installed [AS7ServerFacet] successfully.
[provaseam] provaseam $

i, finalment, faig el deploy:

[provaseam] provaseam $ as7 deploy
The deployment operation (FORCE_DEPLOY) was successful.
[provaseam] provaseam $

I ja només em queda provar l’aplicació que acabo de deplegar. Per això apunto el navegador a http://localhost:8080/provaseam i, efectivament obtinc una senzilla aplicació de biblioteca. Basada en un manteniment de taules. Com he dit abans, el resultat és força espectacular. L’esforç ha estat en definir i crear correctament les taules, els índexos i les relacions entre les taules (i arreglar alguns petits desajustos que Seam Forge ha deixat).

A la consola d’administració del JBoss podem veure els desplegaments realitzats:

Vet aquí la pantalla inicial de l’aplicació:

Per cert, com a extra, des de la pantalla inicial es pot enviar un tuit (feu click al link Get Excited!) per anunciar al món que ja hem fet la nostra primera aplicació amb Seam 3 i Forge! No m’hi estic pas!

Les relacions entre taules es resolen amb camps desplegables. Entro alguns formats i ubicacions i creo un llibre:

format:

ubicacio:

vaig a crear un llibre:

El llibre creat:

Cal reconèixer que és força lletja la representació dels formats i les ubicacions. Caldria corregir les visualitzacions. En tot cas, podem seguir l’enllaç, per exemple, de les ubicacions per obtenir tots els llibres que estan al prestatge de l’estudi:

En resum, una generació força automatitzada d’una aplicació de manteniment de taules (un CRUD) feta amb l’eina Seam Forge, amb la versió de Framework Seam 3.1. desplegada sobre un JBoss 7.1.

Val a dir que després de provar això mateix amb el seam-gen del framework Seam 2.3.0 un es queda una mica decebut. Fa l’efecte com si s’hagués anat enrere. En realitat, sembla que la qüestió és que s’ha iniciat un camí nou amb el Forge. Encara més, a la mateixa definició de Seam3 que fan a la web www.seamframeworkorg/seam3 han fet desaparèixer la paraula framework per parlar de conjunt de mòduls i eines: “Seam3 is a collection of modules and developer tooling tailored for Java EE 6 application development, with CDI as the central piece.”i encara una mica després, referint-se a Forge el defineixen com “JBoss Forge is an incremental project enhancement API and shell.” De fet, la forma de treballar amb Forge té més a veure amb definir des del forge les entitats i les accions, que no pas fer una enginyeria inversa d’un model existent. O sigui que hem fet servir el Forge no de la forma com “estava prevista” (en canvio seam-gen de Seam2, sí que estava més pensat per a això).

La definició anterior de Seam, a més, feia aparèixer la sigla màgica CDI. CDI, Context and Dependency Injection. CDI i Java EE 6 (HTML | PDF). No és ara el moment per parlar-ne. Però caldrà fer-ho.

Al proper post faré de nou l’aplicació de Biblioteca amb el Seam 2 i el seam-gem. Tot i que es tracta de la versió anterior manté tot l’interès ja que, en cap cas, es pot considerar que Seam 2 sigui obsolet. De fet, com he comentat abans, per una qüestió de compatibilitat amb versions de JDK i Java EE podem ben bé trobar-nos amb que no es pugui fer servir la versió Seam 3, que demana últimes versions.

Els vídeos de la Google IO 2012

Aquesta setmana que tot just acaba ha vist una nova edició de la conferència Google IO d’enguany, al Moscone Center de San Francisco.

A la web de la Google IO 2012 ja han penjat molta informació útil.Per fer-se una idea general de la conferència, poden ser útils els vídeos de les sessions d’apertura (keynotes) dels dos primers dies.

Keynote Day 1

Keynote Day 2

La veritat és que l’ambient és fabulós. Fan venir ganes de ser-hi allà.

S’han presentat els nous productes i projectes de Google.

Per exemple, les Google Glasses

I la nova tablet Google Nexus 7 amb Android 4.1 Jelly Bean

També trobarem vídeos de les sessions tècniques. N’hi han un munt. Per exemple:

Novetats per a desenvolupadors Android:

Acrobàcies amb HTML5

SDK per a integrar aplicacions amb el Google Drive

Aplicacions HTML5 amb Google Chrome

Podeu trobar molts més vídeos de la Google IO al YouTube, al canal GoogleDevelopers, i a la mateixa web de Google Developers.

Algun any d’aquests caldrà fer un pensament i anar a veure què es cou a la Google IO.

Les presentacions de DeSymfony 2012

Fa tot just una setmana es va clausurar a Castelló la deSymfony 2012.

Symfony és un framework per a desenvolupar aplicacions web amb PHP. La conferència DeSymfony, amb el patrocini de la Universitat Jaume I, és un punt de referència imprescindible per als desenvolupadors que utilitzen aquesta eina.

Durant dos dies es van fer tot un seguit de presentacions que van tractar diferents aspectes del desenvolupament amb Symfony. A la web de Symfony.es han penjat les presentacions (els ppt, per entendre’ns). Properament penjaran els vídeos. Estarem atents.

Enganxo aquí els enllaços a les presentacions:

 

Divendres, 15 de juny

Dissabte, 16 de juny

CURL. La navalla suïssa per a les transferències a Internet

En un post anterior vam presentar el ”truc” de com descarregar un lloc web fent servir el programa wget.

Doncs bé, curl (http://curl.haxx.se/) és un programa escrit per Daniel Stenberg similar a wget, i és del que parlarem en aquest post. Hi han algunes diferències entre curl i wget. Un bon resum el tenim en aquesta taula comparativa entre curl, wget i altres programes similars.

Aquest pdf és una presentació que ens pot fer donar una idea ràpida de curl.

Potser el més destacable és que curl es pot trobar també com a llibreria (libcurl), de forma que es pot enllaçar amb els nostres programes.

I no només C. curl es troba integrat a PHP. També hi ha un port per a Python. De fet, hi han ports per a un munt d’altres llenguatges.

Pel que fa estrictament al programa, curl pot tractar amb més protocols que wget , és capaç de fer uploads, autenticar-se i treballar amb cookies. Curl es pot integrar a scripts de shell de forma més “natural” que wget al ser una aplicació que funciona a l’estil Unix. Per exemple, fent ús de pipes que wget no admet.

Per contra, el súper-poder de wget és que és capaç de descarregar webs recursívament i aquest és, en veritat us dic, un gran súper-poder.

En general es considera que wget és una eina més útil per a descarregar llocs web, mentre que curl permet tractar amb llocs web a més baix nivell, que hagin de tenir en compte cookies, autenticació i enviaments de client a servidor.

La pàgina del manual de Curl és la referència imprescindible de l’aplicació.

Com ens baixaríem el manual amb curl? Fent:

curl -o manpage.html http://curl.haxx.se/docs/manpage.html 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 121k 100 121k  0   0  255k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 308k

(amb l’opció -o per output, indica el fitxer de sortida)

Hi han més de 100 opcions diferents per a curl. Vet aquí les opcions d’emergència de Curl:

curl http://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl ftp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl https://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl sftp://curl.haxx.se/ -u elmeulogin:elmeupassword -o guarda-ho_aquí
curl scp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl tftp://curl.haxx.se/ -o guarda-ho_aquí
curl -T fitxer_upload ftp://curl.haxx.se/guarda-ho_aquí/
curl -T fitxer_upload https://curl.haxx.se/guarda-ho_aquí/

Aquesta altre pàgina http://www.cs.sunysb.edu/documentation/curl/ ens dona una excel·lent referència de la majoria de les opcions de curl, i amb exemples.

Com que la millor forma d’aprendre és practicant, ara faré alguns experiments en localhost. Primer de tot engego la meva versió local del XAMPP, de forma que tinc un servidor web amb PHP i un servidor d’FTP per a fer les proves.

Creo una carpeta curl dins htdocs i allà hi posaré els diferents html i php que aniré fent.

Emplenar un formulari web tipus POST amb CURL

Vet aquí el formulari

<html>
<head>
<title>Formulari de prova</title>
</head>
<body>
<form action="action.php" method="post">
Nom: <input type="text" name="sNom" /><br />
Valor: <input type="text" name="sValor" /><br />
Codi: <input type="text" name="sCodi" /><br />
<input type="submit" value="envia" /> <input type="reset" value="cancel·la" />
</form>
</body>
</html>

i la seva pàgina de resposta (action.php)

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: <?php echo($_POST['sNom']) ?> <br />
sValor: <?php echo($_POST['sValor']) ?> <br />
sCodi: <?php echo($_POST['sCodi']) ?> <br />
</body>
</html>

Doncs bé, podem invocar per línia de comandes fent

albert@athena:~/lampp/htdocs/curl$ curl http://localhost/curl/action.php -FsNom=ALBERT -FsValor=1234546 -FsCodi=id > file.txt 

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100  705 100  362 100  343 13730 13009 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 20111

i el resultat és el fitxer de text file.txt que conté

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: ALBERT <br />
sValor: 1234546 <br />
sCodi: id <br />
</body>
</html>

És dir, estic invocant el formulari des de línia de comandes, en un script, i el resultat és un fitxer de text que puc analitzar en el mateix script.

Pujar un fitxer a un servidor web (multipart)

El formulari de prova podria ser aquest. Comentar l’enctype al form i l’us del input type file

<html>
<head>
<title>Formulari de prova</title>
</head>
<body>
<form action="action-upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Nom: <input type="text" name="sNom" /><br />
Valor: <input type="text" name="sValor" /><br />
Codi: <input type="text" name="sCodi" /><br />
Fitxer: <input type="file" value="Upload" name="sUpload" /><br />
<input type="submit" value="envia" /> <input type="reset" value="cancel·la" />
</form>
</body>
</html>

La pàgina de resposta (action-upload.php), aquesta. Comentar aquí com es fa servir l’objecte $_FILES per a obtenir el fitxer pujat,, informació com mida i tipus; i l’us de la funció move_uploaded_file per moure el fitxer del directori temporal al directori de destinació que, en aquest cas, és una carpeta upload dins de la carpeta curl. Cal recordar de donar permís d’escriptura a l’usuari amb que s’executa el php al servidor web sobre el directori de destinació.

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: <?php echo($_POST['sNom']) ?> <br />
sValor: <?php echo($_POST['sValor']) ?> <br />
sCodi: <?php echo($_POST['sCodi']) ?> <br />

<?php if ($_FILES["sUpload"]["error"] > 0) { ?>
S'ha produit un error: <?php echo( $_FILES["sUpload"]["error"]) ?> <br />
<?php } else { ?>
Fitxer d'upload: <?php echo ($_FILES["sUpload"]["name"]) ?><br />
Tipus de fitxer: <?php echo ($_FILES["sUpload"]["type"]) ?><br />
Mida del fitxer: <?php echo (($_FILES["sUpload"]["size"] / 1024)) ?> Kb<br />
<?php move_uploaded_file($_FILES["sUpload"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["sUpload"]["name"]); ?>
Desat a: <?php echo("upload/" . $_FILES["sUpload"]["name"]) ?>
<?php } ?>
</body>
</html>

L’anterior pàgina de resposta es pot invocar des de línia de comandes amb una instrucció com la següent. La clau és prefixar el fitxer a pujar amb ‘@’

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl http://localhost/curl/action-upload.php -FsUpload=@sl4a_r5.apk -FsNom=ALBERT -FsValor=1234546 -FsCodi=id > file.txt 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 858k 100  515 100 857k  9208 14.9M --:--:-- --:--:-- --:--:-- 15.5M

Vet aquí el fitxer descarregat:

albert@athena:~/Baixades/bin$ cat file.txt
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Pàgina de resposta del formulari</title>
</head>
<body>
Valors enviats al formulari<br /><br />
sNom: ALBERT <br />
sValor: 1234546 <br />
sCodi: id <br />

Fitxer d'upload: sl4a_r5.apk<br />
Tipus de fitxer: application/octet-stream<br />
Mida del fitxer: 857.083984375 Kb<br />
Desat a: upload/sl4a_r5.apk</body>
</html>
albert@athena:~/Baixades/bin$

Pujar i obtenir fitxers de servidor FTP

Aprofito que XAMPP m’ofereix un servidor d’FTP local per provar curl amb aquest protocol

hi faig un cop d’ull amb el client d’ftp:

albert@athena:~/Baixades/bin$ ftp localhost 
Connected to localhost. 
220 ProFTPD 1.3.3e Server (ProFTPD) [::ffff:127.0.0.1] 
Name (localhost:albert): albert 
331 Password required for albert 
Password: 
230 User albert logged in 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> ls 
200 PORT command successful 
150 Opening ASCII mode data connection for file list 
drwxr-xr-x  7 albert  albert    4096 Mar 7 22:33 Symfony 
drwxrwxr-x  4 albert  albert    4096 Apr 8 22:32 captcha 
drwxrwxr-x  3 albert  albert    4096 Apr 19 21:14 curl 
-rwxrwxrwx  1 root   root    30894 May 11 2007 favicon.ico 
-rwxrwxrwx  1 root   root     256 Feb 5 2009 index.php 
drwxrwxrwx  2 nobody  root     4096 Jul 15 2009 webalizer 
drwxrwxrwx  7 root   root     4096 Mar 1 2011 xampp 
226 Transfer complete 
ftp> ^C 
ftp> quit 
221 Goodbye.

Amb curl faig un put del fitxer de prova a la carpeta curl/upload. La clau d’aquesta instrucció és la barra del final a ftp://albert:xxxxxx@localhost/curl/upload/ . D’aquesta manera, curl entén que li estem indicant una carpeta de destinació. Sense la barra es creu que és un directori i obtenim un error.

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -TPythonForAndroid_r5.apk ftp://albert:xxxxxx@localhost/curl/upload/ 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 124k  0   0 100 124k   0 1353k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1553k

Una sintaxi alternativa és amb el paràmetre -u, pe a indicar usuari i password
curl -TPythonForAndroid_r5.apk -u albert:xxxxxx ftp://@localhost/curl/upload/

Obtinc el llistat de fitxers pujats (de nou, cal indicar la barra del final)

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/curl/upload/ 
-rw-r--r--  1 albert  albert   127271 Apr 19 22:01 PythonForAndroid_r5.apk 
-rw-r--r--  1 nobody  nogroup  877654 Apr 19 21:32 sl4a_r5.apk

Per cert, noteu com en l’anterior llistat el fitxer sl4a_r5.apk que ha estat pujat via http, el propietari i el grup són nobody i nogroup, mentre que el que ha pujat per ftp l’usuari i el grup són els utilitzats en l’ftp.

També, puc obtenir un fitxer del servidor. Em descarregaré la font AHGBold.ttf que tinc a la carpeta de securimage.

Primer de tot, examino la carpeta

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/captcha/securimage/ 
-rw-rw-r--  1 albert  albert   144556 Jan 16 20:16 AHGBold.ttf 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1386 Jan 16 20:16 LICENSE.txt 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    398 Jan 16 20:16 README.FONT.txt 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    3981 Jan 16 20:16 README.txt 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 audio 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 backgrounds 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1113 Jan 16 20:16 captcha.html 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 database 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    8330 Jan 16 20:16 example_form.ajax.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    7994 Jan 16 20:16 example_form.php 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 images 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    491 Apr 8 18:29 prova-form.php~ 
-rw-rw-r--  1 albert  albert   49526 Jan 16 20:18 securimage.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    1941 Jan 16 20:16 securimage_play.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    7686 Jan 16 20:16 securimage_play.swf 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    3929 Jan 16 20:16 securimage_show.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    2929 Jan 16 20:16 securimage_show_example.php 
-rw-rw-r--  1 albert  albert    2813 Jan 16 20:16 securimage_show_example2.php 
drwxrwxr-x  2 albert  albert    4096 Jan 16 20:16 words

I ara n’obtinc el fitxer:

albert@athena:~/Baixades/bin$ curl -ualbert:xxxxxx ftp://localhost/captcha/securimage/AHGBold.ttf > AHGBold.ttf 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current 
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed 
100 141k 100 141k  0   0 1219k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1470k

Notem com l’ha descarregat (Average Dload de 1219k) .

libcurl

Però, el més interessant és que curl es pot enllaçar (libcurl) als nostres programes fets amb C, o Python, o amb algun dels 40 ports a diferents llenguatges que se n’han fet. Fer servir curl per a resoldre les transferències per HTTP, FTP o d’altres protocols no és esnobisme.

Entre la llista de les aplicacions que el fan servir n’hi han de tant populars com OpenOffice.org, Transmission, Xine o GnuPG. En aquest enllàç trobarem una llista d’aplicacions que fan servir Curl.

A la web de Curl podrem trobar exemples d’us de la llibreria.

Exemples amb C
http://curl.haxx.se/libcurl/c/allexamples.zip

Exemples de pycurl (curl amb python) (arxiu .tar)
http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/examples/?view=tar

Test de Pycurl (arxiu .tar)
http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/tests/?view=tar

C
Com de fàcil és fer servir curl amb C? La resposta és “molt”. Vet aquí aquest exemple extret de la web de curl. Per a compilar-lo ens caldrà que estigui instal·lat el paquet libcurl4-dev (he instal·lat el libcurl4-openssl-dev. Els protocols segurs poden ser proporcionats per altres llibreries de base, a més d’OpenSSL, com GnuTLS o NSS.

#include 
#include <curl/curl.h>

int main(void)
{
 CURL *curl;
 CURLcode res;

 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, 
		   CURLOPT_URL,   
		   "http://www.cs.sunysb.edu/documentation/curl/");

  res = curl_easy_perform(curl);

  /* always cleanup */ 
  curl_easy_cleanup(curl);
 }
 return 0;
}

L’exemple il·lustra com treballar amb libcurl: iniciar la llibreria (curl_easy_init), establir opcions, en aquest cas per a obtenir el contingut de la URL i abocar-lo a la sortida estàndar. Executar l’acció. (curl_easy_setopt estableix les opcions i curl_easy_perform, les executa). Finalment, tancar (curl_easy_cleanup).

Les crides del tipus culr_easy_* permeten accedir a les possibilitats de curl de forma “easy”, fàcil, com el mateix nom indica. Es tracta de la versió síncrona, i ràpida d’usar per a fer transferències. Existeix la versió “multi”, que permet transferències múltiples i asíncrones.

Compilar el programa anterior, executar-lo i examinar-ne el resultat:

albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ gcc simple.c -lcurl -o simple-curl
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ simple-curl > pagina.html
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ ls -al
total 64
drwxrwxr-x 2 albert albert 4096 2012-04-22 16:38 .
drwxrwxr-x 12 albert albert 4096 2012-04-22 16:22 ..
-rw-rw-r-- 1 albert albert 38126 2012-04-22 16:38 pagina.html
-rw-rw-r-- 1 albert albert 1353 2012-04-22 16:23 simple.c
-rwxrwxr-x 1 albert albert 8478 2012-04-22 16:38 simple-curl
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$ head pagina.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head> <title>cURL - Manual</title>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="curl.css">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" LINK="#0000ff" VLINK="#808080" ALINK="red">
<table width="100%"><tr>
<td>
<a href="http://curl.haxx.se/"><img border="0" src="ds-curlicon.png" width="99" height="37" alt="cURL"></a>
</td>
albert@athena:~/workspace/wk-c/prova-libcurl$

Python

I amb PyCurl?

L’exemple anterior amb Python, també extret dels exemples:

http://pycurl.cvs.sourceforge.net/viewvc/pycurl/pycurl/examples/basicfirst.py?view=markup

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
# vi:ts=4:et
# $Id: basicfirst.py,v 1.5 2005/02/11 11:09:11 mfx Exp $

import sys
import pycurl

class Test:
  def __init__(self):
    self.contents = ''

  def body_callback(self, buf):
    self.contents = self.contents + buf

print >>sys.stderr, 'Testing', pycurl.version

t = Test()
c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, 'http://curl.haxx.se/dev/')
c.setopt(c.WRITEFUNCTION, t.body_callback)
c.perform()
c.close()

print t.contents

Copio aquest codi a simple.py, li en dono persmisos d’execució i provo.

albert@athena:~/workspace/wk-python/prova-curl$ simple.py > pagina.html
Testing libcurl/7.21.6 GnuTLS/2.10.5 zlib/1.2.3.4 libidn/1.22 librtmp/2.3
albert@athena:~/workspace/wk-python/prova-curl$ head pagina.html 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD> <TITLE>cURL - Development</TITLE>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="/curl.css">
<link rel="shortcut icon" href="http://curl.haxx.se/favicon.ico">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#ffffff" text="#000000" LINK="#0000ff" VLINK="#808080" ALINK="red">
<!-- first-line-in-body -->
<table width="100%"><tr valign="top"><td> <a href="http://curl.haxx.se/"><img border="0" src="http://curl.haxx.se/ds-curlicon.png"

En resum, una eina per a transferir informació “cap a” i “des de” servidors http i ftp que es pot encastar als nostres scripts d’administració de sistemes o les aplicacions que desenvolupem.

Com instal·lar XAMPP a Ubuntu.

A l’hora de fer presentacions i demos d’aplicacions web, pot ser molt útil disposar d’una versió de la demo en un servidor web en localhost, potser en una clau usb.

També pot ser molt útil un servidor web d’aquest tipus a l’hora de preparar sessions de formació.

És possible trobar per Internet diverses distribucions que d’aquest tipus que combinen Apache amb  MySQL i PHP, tant sobre Linux (LAMP), com sobre Windows (WAMP), per exemple XAMPP o MoWeS Portable.

MoWeS Portable empaqueta, a més de la plataforma AMP, altres aplicacions que utilitzen aquesta infraestructura, com Joomla! o Drupal. Ara bé, MoWeS Portable només està disponible per a Windows.

XAMPP, en canvi, s’ofereix per a Linux i Windows.

En el post d’avuí el que faig és instal·lar el XAMPP a un netbook Linux.

No cal dir que la plataforma AMP es pot instal·lar des del Centre de Programari de l’Ubuntu. Però la instal·lació de XAMPP és encara més senzilla.

Dit i fet. El primer pas és descarregar-se el paquet d’instal·lació. El  puc trobar en aquesta adreça:  http://sourceforge.net/projects/xampp/files/BETAS/xampp-linux-1.7.7.tar.gz/download. Són uns 77MB.

Aquesta versió incorpora:   Apache, MySQL, PHP amb PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite i IMAP C-Client.

En particular Apache 2.2.21, MySQL 5.5.16, PHP 5.3.8, i phpMyAdmin 3.4.5.

Per instal·lar  n’hi ha prou amb desempaquetar el tar.gz. Cal tenir en compte que als fitxers d’instal·lació s’assumeix que la home del XAMPP serà /opt/lampp. Això NO vol dir que només es pugui instal·lar en aquesta carpeta. Això l’únic que vol dir és que caldrà que /opt/lampp sigui la “home” del XAMPP i això es podrà aconseguir amb un enllaç simbòlic des de /opt/lampp al directori d’instal·lació que triï.

Si la carpeta de destinació del XAMPP es troba en una clau usb caldrà que aquesta clau estigui formatada amb un sistema de fitxers que permeti els enllaços simbòlics, per exemple  ext2,ext3 o ext4.

A l’hora de fer l’enllaç simbòlic caldrà tenir en compte el punt de muntatge del dispositiu. Per exemple, al meu netbook amb Ubuntu 11.04, el punt de muntatge és /media.

Per a poder instal·lar correctament el XAMPP caldran, a més, permisos de root. I també per a posar en marxa i aturar els diversos components de la distribució.

Tenint en compte tot l’anterior, instal·lo el XAMPP a la meva carpeta home, on he deixat el tar.gz:

sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C .

Amb la ordre anterior es crea una carpeta lampp amb els dversos components del XAMPP.

Ara creo l’enllaç simbòlic:

sudo ln -s /home/albert/lampp /opt/lampp

I engego per primer cop el servidor. Aquesta primera arrencada acaba d’instal·lar i configurar els components.

albert@athena:~$ sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 1.7.7…
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)…
XAMPP: Starting MySQL…
XAMPP: Starting ProFTPD…
XAMPP for Linux started.
albert@athena:~$ 

I per revisar la nova instal·lació en tinc prou amb obrir un navegador i apuntar-lo al localhost:

El directori arrel del servidor web es troba a /opt/lampp/htdocs (en el meu cas, mercès a l’enllaç simbòlic, és /home/albert/lampp/htdocs).

Per aturar el XAMPP puc fer:

albert@athena:~$ sudo /opt/lampp/lampp stop
Stopping XAMPP for Linux 1.7.7…
XAMPP: Stopping Apache with SSL…
XAMPP: Stopping MySQL…
XAMPP: Stopping ProFTPD…
XAMPP stopped.
albert@athena:~$ 

I per a eliminar la instal·lació sense deixar rastres, amb el XAMPP aturat, n’hi ha prou amb fer:
sudo rm -r lampp
És possible engegar i aturar individualment els diversos components del XAMPP. Examinant el fitxer $HOME/lampp/lampp es poden  trobar les diverses opcions disponibles. La forma d’invocar-les, en general, és: 
sudo /opt/lampp/lampp opció

Taules hash amb C a Linux

Les taules hash , hash maps són una estructura de dades que, mitjançant una funció hash (o funció resum) identifica uns valors, anomenats claus, amb uns valors associats.

L’avantatge de les taules hash sobre altres estructures de dades és la gran rapidesa d’accés a la informació i el cost constant d’aquest accés. Per això,  les taules hash tenen un munt d’aplicacions.

En tot cas, les taules hash són una solució molt senzilla i eficient per a l’emmagatzematge i l’accés a la informació que es pugui modelar directament amb taules de  parelles clau valor.

Amb C sobre Linux (en el meu cas Ubuntu 11.04) apareixen almenys tres opcions ràpides per a implementar taules hash:
Amb funcions de la llibreria estàndar GlibC
Amb funcions de la llibreria GTK, Glib

Amb “bases de dades” del tipus DBM, a Linux Gdbm; o amb l’evolució amb capacitat concurrent de Gdbm desenvolupada per a SAMBA: TDB

Anem a repassar les opcions:

Amb Glibc (La llibreria estàndard de C)

Un exemple de taules hash amb les funcions de la llibreria estàndard Glibc (hcreate, hsearch i hdestroy)

/* aquest exemple està adaptat de la documentació del man */
#include <stdio.h>
#include <search.h>
#include <string.h>

struct info {        /* aquesta estructura és la dels valors emmagatzemats a la taula */
    int age, room;  
};

#define NUM_EMPL    5000    /* # número d’elements. */

int main(void)
{
    char string_space[NUM_EMPL*20];       /* espai d’emmagatzematge de la taula de valors de les claus. */
    struct info info_space[NUM_EMPL];     /* espai per emmagatzemar la informació de claus. */
    char *str_ptr = string_space;         /* següent posició a l’espai de valors. */
    struct info *info_ptr = info_space;   /* següent posició a l’espai de claus. */
    ENTRY item;
    ENTRY *found_item;                    /* nom a buscar. */
    char name_to_find[30];
    int i = 0;

    /* Create table; no error checking is performed. */
    printf(“Crea la taula\n”);
    (void) hcreate(NUM_EMPL);

    printf(“Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D\n”);
    while (scanf(“%s %d %d”, str_ptr, &info_ptr->age,
           &info_ptr->room) != EOF && i++ < NUM_EMPL) {


        /* Put information in structure, and structure in item. */
        printf(“Afegeix %s %d %d a la taula\n”, str_ptr, info_ptr->age, info_ptr->room);
        item.key = str_ptr;
        item.data = info_ptr;
        str_ptr += strlen(str_ptr) + 1;
        info_ptr++;


        /* Put item into table. */
        printf(“Afegeix – hsearch(item, ENTER)\n”);
        (void) hsearch(item, ENTER);
    }    /* Access table. */
    printf(“Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C\n”);
    item.key = name_to_find;
    while (scanf(“%s”, item.key) != EOF) {
        printf(“Buscant %s amb hsearch(item, FIND)\n”, item.key);
        if ((found_item = hsearch(item, FIND)) != NULL) {
           
            /* If item is in the table. */
            (void)printf(“trobat %s, age = %d, room = %d\n”,
                found_item->key,
                ((struct info *)found_item->data)->age,
                ((struct info *)found_item->data)->room);
        } else
            (void)printf(“no trobat %s\n”, name_to_find);
    }
    return 0;
}

Una excució podria ser, per exemple:


albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-glibc$ ./prova_hash_glibc
Crea la taula
Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D
clau1 1 2
Afegeix clau1 1 2 a la taula
Afegeix – hsearch(item, ENTER)
clau2 3 4
Afegeix clau2 3 4 a la taula
Afegeix – hsearch(item, ENTER)
clau3 5 6
Afegeix clau3 5 6 a la taula
Afegeix – hsearch(item, ENTER)
Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C
prova
Buscant prova amb hsearch(item, FIND)
no trobat prova
clau1
Buscant clau1 amb hsearch(item, FIND)
trobat clau1, age = 1, room = 2
clau3
Buscant clau3 amb hsearch(item, FIND)
trobat clau3, age = 5, room = 6
^C
albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-glibc$

Amb GLib (la llibreria de GTK)

La referència per a taules hash amb Glib es troba a http://developer.gnome.org/glib/2.28/glib-Hash-Tables.html

En resum:

Per a crear una taula hash de Glib (una GHashTable), fem servir: g_hash_table_new().

Per afegir una clau i el seu valor associat a la GHashTable, fem servir: g_hash_table_insert().

Per a cercar el valor associat a una clar fem servir  g_hash_table_lookup()  i g_hash_table_lookup_extended().

Per a eliminar una aprella clau-valor, g_hash_table_remove().

Per a  invocar una funció per a cada parella clau-valor,  g_hash_table_foreach().

Per a esborrar del tot una GHashTable,  g_hash_table_destroy().

Vet aquí l’exemple amb GLibC implementat amb les funcions de GLib. L’exemple ha estat desenvolupat fent servir Anjuta. He partit d’un projecte genèric mínim amb C. M’ha calgut afegir la llibreria glib2.0-0 i l’include a glib.h al fitxer Makefile.am (automake)

## Process this file with automake to produce Makefile.in

## Created by Anjuta

AM_CPPFLAGS = \
    -DPACKAGE_DATA_DIR=\””$(datadir)”\”

AM_CFLAGS =\
     -Wall\
     -g\
     -I/usr/include/glib-2.0\
     -I/usr/lib/glib-2.0/include
     
bin_PROGRAMS = hashtables

hashtables_SOURCES = \
    main.c

hashtables_LDFLAGS = -lglib-2.0

hashtables_LDADD =

El codi és el següent. Pràcticament només he tingut que canviar les funcions:#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <glib.h>


struct value {        /* aquesta estructura és la dels valors emmagatzemats a la taula */
    gint age, room;  /* gint és el tipus glib que encapsula a int*/ 
};

#define NUM_KEYS    5000    /* número d’elements. */
#define KEY_SIZE    20      /* tamanys de la clau*/

int main(void)
{
    GHashTable *hashTable;

    gchar keys[NUM_KEYS * KEY_SIZE];    /* espai d’emmagatzematge de la taula de valors de les claus. */
    struct value values[NUM_KEYS];      /* espai per emmagatzemar la informació de claus. */
    gchar *keyPtr = keys;               /* següent posició a l’espai de valors. */
    struct value *valuePtr = values;    /* següent posició a l’espai de claus. */
    gchar keyToFind[KEY_SIZE];          /* clau a buscar, màxim de KEY_SIZE caràcters */
    int i=0;                   

    /* Crea taula hash.
      g_str_hash és una funció hash que es proporciona amb Glib
      per a claus del tipus (gchar *)
      g_str_equal és una funció que es proporciona amb Glib per verificar
      l’igualtat de dues claus del tipus (gchar *)
    */
    printf(“Crea la taula\n”);
    hashTable = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);

    printf(“Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D\n”);
    while (scanf(“%s %d %d”,
                 keyPtr,
                 &valuePtr->age,
                 &valuePtr->room) != EOF && i++ < NUM_KEYS) {
                 
        /* traça */
        printf(“Afegeix %s %d %d a la taula\n”, keyPtr, valuePtr->age, valuePtr->room);

        /* els posa a la taula */
        printf(“Afegeix – g_hash_table_insert\n”);
        /* afegeix clau-valor a taula hash.
          g_hash_table_insert rep tres paràmetres
          punter a la taula hash
          punter a la clau
          punter al valor
        */        
        g_hash_table_insert(hashTable, keyPtr, valuePtr);

        /* prepara els punters per a nova clau valor*/
        keyPtr += strlen(keyPtr) + 1;
        valuePtr++;
    }


    /* Ara busca per la taula. */
    printf(“Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C\n”);
    keyPtr = keyToFind;
    while (scanf(“%s”, keyPtr) != EOF) {
        printf(“Buscant %s amb g_hash_table_lookup\n”, keyPtr);
        if ((valuePtr = g_hash_table_lookup(hashTable, keyPtr)) != NULL) {
           
            /* si ha trobat diferent de nul, el mostra. */
            /* nota: això pot ser un problema, perquè no es pot distingir
               el “no trobat” del “trobat el valor nul”.
               En aquests casos, cal fer servir g_hash_table_lookup_extended
            */
            printf(“found %s, age = %d, room = %d\n”,
                keyPtr,
                valuePtr->age,
                valuePtr->room);
        } else
            printf(“not found %s\n”, keyPtr);
    }
    return 0;
}

L’execució del programa anterior segueix les mateixes indicacions que al primer exemple:

albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-glib$  hashtables
Crea la taula
Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D
albert 42 192
Afegeix albert 42 192 a la taula
Afegeix – g_hash_table_insert
montse 40 201
Afegeix montse 40 201 a la taula
Afegeix – g_hash_table_insert

^D
Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C
kok
Buscant kok amb g_hash_table_lookup
not found kok
albert
Buscant albert amb g_hash_table_lookup
found albert, age = 42, room = 192
montse
Buscant montse amb g_hash_table_lookup
found montse, age = 40, room = 201
^C

GDBM i TDB

En el desenvolupament de SAMBA es va veure que calia un sistema de base de dades senzill del tipus hash: una taula de claus i valors.

DBM (la BD de BSD) oferia la interfase adequada, però no permetia l’accés concurrent. Aleshores, es va reescriure DBM permetent aquest accés concurrent i el resultat va ser TDB. TDB es pot utilitzar com un alternativa concurrent de DBM.

A Ubuntu es poden instal·lar des del Centre de Programari tant la versió GNU de DBM, la GDBM, com la TDB.

TDB i GDBM ocupen molt poc espai i poden ser una bona sol·lució per a implementar taules hash amb C allà on calguin, en comptes de fer servir les funcions que ofereixen la llibreria estàndard de C, GLibc, o les de la llibreria de GTK, GLib.

Una preacució a tenir en compte és que existeixen diferents formats de fitxer dbm.

La instal·ació de TDB inclou, a més  dels llibreries i dels include,  els executables següents:

tdbbackup: és una eina que es pot fer servir per fer el backup des fitxers .tdb de Samba i verificar-ne la integritat. Si troba un fitxer .tdb de Samba fet malbé i un fitxer de backup previ, aleshores restaura el fitxer anterior.
tdbdump: és una eina que fa el volcat, o dump, d’un fitxer .tdb en un format legible. A més també pot fer el volcat d’una clau específica.           
tdbtool: permet manipular fitxers .tdb. Les opcions que ofereix aquest programa són:

albert@atenea:~$ tdbtool
tdb> help
database not open

tdbtool:
  create    dbname     : create a database
  open      dbname     : open an existing database
  transaction_start    : start a transaction
  transaction_commit   : commit a transaction
  transaction_cancel   : cancel a transaction
  erase                : erase the database
  dump                 : dump the database as strings
  keys                 : dump the database keys as strings
  hexkeys              : dump the database keys as hex values
  info                 : print summary info about the database
  insert    key  data  : insert a record
  move      key  file  : move a record to a destination tdb
  store     key  data  : store a record (replace)
  show      key        : show a record by key
  delete    key        : delete a record by key
  list                 : print the database hash table and freelist
  free                 : print the database freelist
  check                : check the integrity of an opened database
  speed                : perform speed tests on the database
  ! command            : execute system command
  1 | first            : print the first record
  n | next             : print the next record
  q | quit             : terminate
  \n                   : repeat ‘next’ command

per exemple, puc fer

albert@atenea:~$ tdbtool
tdb> create prova.tdb
tdb> insert clau1 valor1
tdb> insert clau2 valor2
tdb> insert clau3 valor3
tdb> dump

key 5 bytes
clau1
data 6 bytes
[000] 76 61 6C 6F 72 31                                 valor1

key 5 bytes
clau2
data 6 bytes
[000] 76 61 6C 6F 72 32                                 valor2

key 5 bytes
clau3
data 6 bytes
[000] 76 61 6C 6F 72 33                                 valor3
 tdb> quit
albert@atenea:~$ tdbdump prova.tdb
{
key(5) = “clau1”
data(6) = “valor1”
}
{
key(5) = “clau2”
data(6) = “valor2”
}
{
key(5) = “clau3”
data(6) = “valor3”
}

Amb TDB

Anem a repetir el mateix cas de prova de GLibC i GLib, però implementant-lo amb l’API C de TDB. Amb GDBM seria molt semblant.

El package de TDB em proporciona eines per a examinar fitxers de bases de dades TDB. Aquest pot ser un avantatge decisiu a l’hora de fer decantar-se per TDB per a implementar les taules hash d’una aplicació. No cal dir que l’API C de TDB permet volcar, i recuperar, taules hash a, i de, fitxers.

Com en els casos anteriors, he desenvolupat el programa amb Anjuta, amb un projecte C genèric mínim. M’ha calgut tocar el fitxer makefile.am (per a l’automake) per a afegir-li la referència a la
llibreria libtdb:

## Process this file with automake to produce Makefile.in


## Created by Anjuta


AM_CPPFLAGS = \
-DPACKAGE_DATA_DIR=\””$(datadir)”\” 


AM_CFLAGS =\
-Wall\
-g


bin_PROGRAMS = hashtables_tdb


hashtables_tdb_SOURCES = \
main.c


hashtables_tdb_LDFLAGS = -ltdb 


hashtables_tdb_LDADD = 

Vet aquí el codi (consulteu API TDB)

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>     /* mode_t */
#include <tdb.h>


struct value {         /* aquesta estructura és la dels valors */
    int age, room;          /* emmagatzemats a la taula */
};


#define NUM_KEYS    5000    /* número d’elements. */
#define KEY_SIZE    20      /* tamanys de la clau*/


int main() {   
    TDB_CONTEXT *tdbHashTable;
    TDB_DATA tdbKey, tdbValue;
    char keysData[NUM_KEYS * KEY_SIZE]; /* espai d’emmagatzematge de la taula de claus. */
    struct value valuesData[NUM_KEYS]; /* espai d’emmagatzematge de la taula de valors. */
    char *keyPtr = keysData;     /* següent posició a l’espai de valors. */
    struct value *valuePtr = valuesData; /* següent posició a l’espai de claus. */   
    char keyToFind[KEY_SIZE]; /* clau a buscar, màxim de KEY_SIZE caràcters */
    int i=0; /* comptador de claus afegides*/


    /* Crea taula hash.*/
    printf(“Crea la taula\n”);
    tdbHashTable = tdb_open(“prova.tdb”, 
    0,
                            TDB_CLEAR_IF_FIRST, 
    O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 
    0666);


    printf(“Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D\n”);
    while (scanf(“%s %d %d”, 
 keyPtr, 
 &valuePtr->age, 
 &valuePtr->room) != EOF && i++ < NUM_KEYS) {  
        /* traça */
        printf(“Afegeix %s %d %d a la taula\n”, 
               keyPtr, 
               valuePtr->age, 
               valuePtr->room);


        /* els posa a la taula */
        printf(“Afegeix – tdb_store\n”);
        
tdbKey.dptr = keyPtr;
tdbKey.dsize = strlen(keyPtr) + 1; /* caràcter 0 de final*/

tdbValue.dptr = valuePtr;
tdbValue.dsize = sizeof(struct value);

        tdb_store(tdbHashTable, tdbKey, tdbValue, TDB_INSERT);


/* prepara els punters per a nova clau valor*/
        keyPtr += strlen(keyPtr) + 1;
        valuePtr++;
    }
    /* Ara busca per la taula. */
    printf(“Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C\n”);
    keyPtr = keyToFind;
    while (scanf(“%s”, keyPtr) != EOF) {
        printf(“Buscant %s amb tdb_fetch\n”, keyPtr);
/* prepara la clau per a la cerca*/
tdbKey.dptr = keyPtr;
tdbKey.dsize = strlen(keyPtr) + 1;   
   
        tdbValue = tdb_fetch(tdbHashTable, tdbKey);
        if (tdbValue.dptr != NULL) {
            /* si ha trobat diferent de nul, el mostra. */
    /* obté el punter al valor a partir del TDB_DATA retornat*/
    valuePtr = tdbValue.dptr;


            printf(“found %s, age = %d, room = %d\n”,
                   keyPtr,
                   valuePtr->age,
                   valuePtr->room);
        } else
            printf(“not found %s\n”, keyPtr);
    }


    tdb_close(tdbHashTable);
return (0);
}

No hi han gaires diferències amb els casos anteriors. Si de cas remarcar l’ús de l’estructura TDB_DATA, per a passar, i recuperar, les claus i els valors a, i de, les funcions de l’API.

Amb la funció tdb_open es crea físicament un fitxer prova.tdb que podrem examinar (i modificar) amb tdbtool. Tanmateix, hauria pogut fer servir l’opció TDB_INTERNAL per a crear  la taula hash només en memòria.

Una execució del programa anterior:

albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-tdb$ hashtables_tdb 
Crea la taula
Introdueix clau age room a la taula. Per acabar d’entrar valors prem CTRL-D
albert 42 125
Afegeix albert 42 125 a la taula
Afegeix – tdb_store
montse 40 125
Afegeix montse 40 125 a la taula
Afegeix – tdb_store
artiom 6 125
Afegeix artiom 6 125 a la taula
Afegeix – tdb_store
^D
Busca valors a la taula. Per acabar CTRL-C
prova
Buscant prova amb tdb_fetch
not found prova
albert
Buscant albert amb tdb_fetch
found albert, age = 42, room = 125
montse
Buscant montse amb tdb_fetch
found montse, age = 40, room = 125
artiom
Buscant artiom amb tdb_fetch
found artiom, age = 6, room = 125
^C
albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-tdb$ 

I, a més, tenim un fitxer prova.tdb amb la taula generada. Aquest fitxer el podem examinar amb tdbtool:
albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-tdb$ tdbtool prova.tdb
tdb> dump

key 7 bytes
artiom
data 8 bytes
[000] 06 00 00 00 7D 00 00 00                           ….}.. 

key 7 bytes
montse
data 8 bytes
[000] 28 00 00 00 7D 00 00 00                           (…}.. 

key 7 bytes
albert
data 8 bytes
[000] 2A 00 00 00 7D 00 00 00                           *…}.. 
tdb> quit
albert@atenea:~/wk-c/prova-hash-tdb$ 
Dump fa un volcat de la taula en format de cadena. Què obtenim? pèr a cada registre de la taula obtenim: la clau i 8 bytes de dades en hexadecimal. No cal dir que 7D és 125; 06 hex. és 6 decimal; 28 hex. és 42 decimal i 2A hex, 40 decimal.
Conclusió

Evidentment, aquests petits escripts només són una aproximació a la implementació de taules hash amb GlibC, Glib i TDB.
Segurament, per a la majoria d’aplicacions n’hi ha prou i són més que suficients les funcions per a hashtables de la llibreria estàndard de C (GLibC); tanmateix, en aplicacions  GTK, la GLib hi és present i aporta funcions més flexibles -per exemple, permetent definir la funció hash- i, a més, fan servir els tipus de dades de GTK, sent consistents amb la resta de l’aplicació.
Finalment, TDB pot ser una bona tria en el cas que ens interessi poder disposar de la taula hash en un fitxer i, a més, ens proporciona eines addicionals, la tdbtool, per a manipular aquests fitxers. 

BeanShell, scripting per a Java

BeanShell (bsh) és un interpret de Java estès amb característiques de llenguatge d’scripting. BeanShell està desenvolupat en Java i s’entrega i es pot executar com aplicació standalone des del jar, però també es pot afegir com a llibreria en una aplicació standalone Java que incorporaria d’aquesta forma un llenguatge d’scripting per a fer macros, per exemple.

A tall d’exemple, BeanShell és un dels llenguatges de macros que incorpora OpenOffice.org/LibreOffice (OOo/LO). També és el llenguatge de macros de l’editor JEdit, també es pot trobar com a llenguatge de macros a l’IDE de Java NetBeans.

Encastat a una aplicació Java, i pel fet d’executar-se en la mateixa JVM de l’aplicació hoste, és capaç d’interactuar amb els objectes de l’aplicació. Com que és interpretat i no cal compilar els scripts de bsh obre una porta a l’extensió de l’aplicació hoste. I amb tota la potència de Java, doncs BeanShell és capaç d’importar packages java.

BeanShell és un jar que ocupa menys de 300KB. És considerablement més petit, doncs, que alternatives més potents com Groovy (De fet, Groovy va molt més enllà del que seria un llenguatge d’scripting. Per exemple, el framework  Grails  està basat en Groovy).

Els punts forts de BeanShell són aquests: és java, ofereix facilitats per a l’scripting, és petit, és encastable i és fa servir a OOo/LO, entre d’altres.

Punts dèbils? malgrat que la llista de correu de desenvolupadors i d’usuaris de BeanShell a SourceForge mostra certa activitat enguany, la llista d’anuncis de noves versions resta aturada des de 2005 (justament quan el JCP aprovava la creació d’una JSR per al BeanShell). El punt dèbil és, doncs, que no ha evolucionat des de fa massa temps.

En tot cas, el fet de ser un interpret de Java fa que sigui immediatament utilitzable per programadors d’aquest llenguatge.

L’escenari d’us de BeanShell seria, doncs, aquell en el que cal incorporar un llenguatge de macros a una aplicació java que sigui lleuger i, a la vegada, d’aplicació immediata.

La sintaxi del llenguatge és la de Java. Res a descobrir, doncs. Tanmateix, hi han afegides característiques orientades a l’scripting, com el “tipatge relaxat”, o comandes específiques  per a entrada sortida per consola

Les referències són, per una banda el manual d’usuari; i per l’altre, el javadoc de beanshell. També és recomanable veure la presentació amb diapositives (en format .pdf) Un punt d’entrada és l’anàlisi dels exemples que també es poden trobar a la web.

Si hem instal·lat bsh des del Centre de Programari de l’Ubuntu, o si tenim instal·lat l’OpenOffice.org/LibreOffice, és possible que trobem el bsh.jar a les ubicacions següents:

/usr/share/java/bsh-2.0b4.jar
/usr/share/java/bsh.jar
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/classes/bsh.jar

Per engegar l’interpret n’hi ha prou amb escriure bsh a la línia de comandes. Però també el podem engegar com la aplicació Java que és:

java -jar /usr/share/java/bsh.jar bsh.

en aquest punt ja podem introduir ordres. tanmateix és més pràctic fer un script:

Fem la prova canònica. Creo l’script hello.bsh

a = “hola “;
b = ” món!”;
print (a + b);

i l’executo

bsh ./hello.bsh

hola  món!

Com era d’esperar… L’script anterior en bsh és indistingible d’altres llenguatges d’script que disposen de la comanda print.

Haviem dit que bsh és java amb característiques d’script. Vet aquí la primera: no ha calgut definir el tipus de les variables.

Hauria pogut ser més rigurós. Amplio l’script amb línies que són Java inequívocament:

a = “hola “;
b = ” món!”;
print (a + b);

String s_Nom = “Serveix TIC i Programari Lliure”;
String s_llocweb = ” (http://apuntstecnologia.blogspot.com/)”;

System.out.println(s_Nom + “, ” + s_llocweb);

System.out.println(“Variable no inicialitzada: ” + sNom + “, ” + s_LlocWeb);

i el resultat és:

albert@atenea:~$ bsh ./hello.bsh
hola  món!
Serveix TIC i Programari Lliure,  (http://apuntstecnologia.blogspot.com/)
Variable no inicialitzada: void, void

void, en comptes de null o “”. A bsh es pot verificar si una variable està inicialitzada comparant-la amb “void”.

Més coses: els “scripted objects”, una forma de definir objectes a l’estil de com ho fan altres llenguatges d’scripts (recorda Javascript) que aprofiten les estructures de blocs.

ClasseBsh() {
   propietat1 = 1;
   propietat2 = “un text”;  
   
   Metode1() {
      print(“Aquest és el mètode 1”);
   }

   Metode2() {
      print(“Aquest és el mètode 2”);
   }

   Metode3() {
       cbsh2 = ClasseBsh2();
       print(“cbsh2.propietat1: ” + cbsh2.propietat1);
       print(“cbsh2.propietat2: ” + cbsh2.propietat2);
       cbsh2.Metode1();
       cbsh2.Metode2();
   }

   
   ClasseBsh2() {
       propietat1 = 1;
       propietat2 = “un altre text”;   
       
       Metode1() {
           print(“Aquest és el mètode 1 intern”);
       }

       Metode2() {
           print(“Aquest és el mètode 2 intern”);
       }

      return this;
    }

    return this;
}

cbsh1 = ClasseBsh();

print(“cbsh1.propietat1: ” + cbsh1.propietat1);
print(“cbsh1.propietat2: ” + cbsh1.propietat2);
cbsh1.Metode1();
cbsh1.Metode2();
cbsh1.Metode3();

El resultat és:

albert@atenea:~$ bsh ./classes.bsh
cbsh1.propietat1: 1
cbsh1.propietat2: un text
Aquest és el mètode 1
Aquest és el mètode 2
cbsh2.propietat1: 1
cbsh2.propietat2: un altre text
Aquest és el mètode 1 intern
Aquest és el mètode 2 intern

Remarcar la sintaxi simplificada, i també com es poden fer classes dins de classes sense ĺímit de nivell.

Com encastar BeanShell a una aplicació Java?

Res més senzill. Podem fer una petita classe java que carrega un interpret de BeanShell que executa un script:

package com.sticipl.proves;

public class ProvaBshRun {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        new ProvaBshRun();
    }

    public ProvaBshRun() {
        try {
            // carrega script i l’executa
            System.out.println(“carrega script i l’executa”);
            Interpreter beanshellInterpret = new Interpreter();
            beanshellInterpret.source(“/home/albert/hello.bsh”); 
      
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(“Error: ” + e.toString());
        }
    }
}

 

Per a fer l’execució més senzilla, empaqueto la classe anterior en un jar. Faig servir el següent build.xml per a l’ant

<project name=”provabsh” default=”build” basedir=”.”>
  <description>
  proves amb beanshell
  </description>

  <!– estableix propietats globals –>
  <property name=”src” location=”src”/>
  <property name=”bin” location=”bin”/>
  <property name=”build” location=”build”/>
  <property name=”lib”  location=”lib”/>


  <target name=”init”>
    <!– time stap –>
    <tstamp/>
    <!– Crea el directory bin utilitzat en la compilació –>
    <mkdir dir=”${bin}”/>
  </target>


  <target name=”compile” depends=”init” description=”compila els fitxers font” >
    <!– Compila les fonts java de ${src} en ${build} –>
    <javac srcdir=”${src}” destdir=”${bin}”>
      <classpath>
       <pathelement location=”${lib}/bsh-2.0b4.jar”/>
      </classpath>
   </javac>
  </target>

  <target name=”build” depends=”compile” description=”genera el jar”>
    <!– Crea el directori de distribució –>
    <mkdir dir=”${build}”/>

    <jar jarfile=”${build}/provabsh.jar” basedir=”${bin}”>
      <include name=”**/*.class”/>
      <manifest>
        <attribute name=”Main-Class” value=”com.sticipl.proves.ProvaBshRun”/>
          <attribute name=”Class-Path” value=”bsh-2.0b4.jar”/>
      </manifest>
    </jar>
     
      <copy file=”${lib}/bsh-2.0b4.jar” todir=”${build}” />
  </target>

</project>

Amb el build.xml anterior obtinc una carpeta build on he deixat el jar provabsj.jar que conté la classe ProvaBshRun. El manifest del jar indica que cal fer servir la llibreria bsh-2.0b4.jar.

Puc executar la classe amb:

albert@atenea:~/wk-java/ProvaBsh/build$ java -jar ./provabsh.jar

o bé amb:

albert@atenea:~/wk-java/ProvaBsh/build$ java -jar -cp ./bsh-2.0b4.jar ./provabsh.jar

i el resultat de l’execució és:

carrega script i l’executa
hola  món!
Serveis TIC i Programari Lliure,  (http://apuntstecnologia.blogspot.com/)
Variable no inicialitzada: void, void
data: Tue Jul 19 18:38:08 CEST 2011

Un cop carregat l’script també es poden manipular-ne els mètodes i propietats. Per exemple, carrego l’script classes.bsh i n’executo mètodes i en canvio propietats:

package com.sticipl.proves;

import bsh.Interpreter;
import java.util.Date;

public class ProvaBshRun {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        new ProvaBshRun();
    }

    public ProvaBshRun() {
        Interpreter beanshellInterpret = new Interpreter();

        try {
            // Avaluació d’instruccions i expressions
            // Carrega script i en modifica propietats
            System.out.println(“Carrega script”);
            beanshellInterpret.source(“/home/albert/classes.bsh”);    
          
            int  iPropietat1 = ((Integer) beanshellInterpret.get(“cbsh1.propietat1”)).intValue();
            String sPropietat2 = (String) beanshellInterpret.get(“cbsh1.propietat2”);
            System.out.println(“iPropietat1: ” + iPropietat1);
            System.out.println(“sPropietat2: ” + sPropietat2);
           
           
            iPropietat1 = 25;
            beanshellInterpret.set(“cbsh1.propietat1”, iPropietat1);
            sPropietat2 = “aquest és el text canviat des de l’aplicació”;
            beanshellInterpret.set(“cbsh1.propietat2”, sPropietat2);
            System.out.println(“des de l’aplicació”);
            System.out.println(“iPropietat1: ” + iPropietat1);
            System.out.println(“sPropietat2: ” + sPropietat2);   
            System.out.println(“des de beanshell”);
            beanshellInterpret.eval(“print(\”cbsh1.propietat1: \” + cbsh1.propietat1);”);
            beanshellInterpret.eval(“print(\”cbsh1.propietat2: \” + cbsh1.propietat2);”);
           
            System.out.println(“Executa mètode 1:” );
            beanshellInterpret.eval(“cbsh1.Metode1();”);
            System.out.println(“Executa mètode 2:” );
            beanshellInterpret.eval(“cbsh1.Metode2();”);
            System.out.println(“Executa mètode 3:” );
            beanshellInterpret.eval(“cbsh1.Metode3();”);

        } catch(Exception e) {
            System.out.println(“Error: ” + e.toString());
        }
    }
}

El resultat de l’anterior és


Carrega script
cbsh1.propietat1: 1
cbsh1.propietat2: un text
Aquest és el mètode 1
Aquest és el mètode 2
cbsh2.propietat1: 1
cbsh2.propietat2: un altre text
Aquest és el mètode 1 intern
Aquest és el mètode 2 intern
iPropietat1: 1
sPropietat2: un altre text
des de l’aplicació
iPropietat1: 25
sPropietat2: aquest és el text canviat des de l’aplicació
des de beanshell
cbsh1.propietat1: 25
cbsh1.propietat2: aquest és el text canviat des de l’aplicació
Executa mètode 1:
Aquest és el mètode 1
Executa mètode 2:
Aquest és el mètode 2
Executa mètode 3:
cbsh2.propietat1: 1
cbsh2.propietat2: un altre text
Aquest és el mètode 1 intern
Aquest és el mètode 2 intern

En el jar de BeanShell es poden trobar classes per a l’execució remota d’scripts, i també per l’execució en mode servlet. Deixo per a futurs posts la revisió d’aquestes opcions.

En resum s’ha presentat l’aplicació BeanShell i les seves característiques que més immediatament es poden utilitzar en aplicacions java.

Fer servir zenity per a construir scripts bash amb interfície gràfica

La creació d’scripts de shell és una tasca habitual en l’administració i explotació de sistemes Unix. En algunes ocasions pot ser que calgui la interacció amb l’usuari. Per exemple, la presentació de menús d’opcions o l’usuari ha de triar què vol fer.

A Linux Ubuntu hom pot trobar eines com el programa Dialog que permet crear elements de interfície gràfica com caixes de text, llistes, botons de sel·lecció… en mode de text. Dialog es feia servir, per exemple, en els instal·ladors de moltes distribucions.

Una opció alternativa és fer servir Zenity. Zenity és la re-escriptura de GDialog, que al seu torn era la versió GNOME de Dialog. Zenity proporciona una forma senzilla de crear interfícies gràfiques per a scripts.

Zenity es pot instal·lar des del Centre de Programari de l’Ubuntu, si cal.

Anem a fer alguns experiments amb aquesta eina. Primer de tot cal conéixer la versió que tenim instal·lada i les opcions.

La versió s’obté amb zenity –version. En el meu cas és la 2.30.

Les diferents opcions s’obtenen amb: zenity –help-all a la línia d’ordres i el resultat és:

Forma d’ús:
  zenity [OPCIÓ…]

Opcions d’ajuda:
  -h, –help                            Mostra les opcions d’ajuda
  –help-all                            Mostra totes les opcions d’ajuda
  –help-general                        Mostra les opcions generals
  –help-calendar                       Mostra les opcions del calendari
  –help-entry                          Mostra les opcions de l’entrada de text
  –help-error                          Mostra les opcions d’error
  –help-info                           Mostra les opcions d’informació
  –help-file-selection                 Mostra les opcions del selector de fitxers
  –help-list                           Mostra les opcions de llistes
  –help-notification                   Mostra les opcions de la icona de notificació
  –help-progress                       Mostra les opcions del progrés
  –help-question                       Mostra les opcions de preguntes
  –help-warning                        Mostra les opcions d’avisos
  –help-scale                          Mostra les opcions de l’escala
  –help-text-info                      Mostra les opcions de text informatiu
  –help-misc                           Mostra les opcions miscel·lànies
  –help-gtk                            Mostra les opcions del GTK+

General options
  –title=TÍTOL                         Estableix el títol del diàleg
  –window-icon=CAMÍ D’ICONA            Estableix la icona de la finestra
  –width=AMPLADA                       Estableix l’amplada
  –height=ALÇADA                       Estableix l’alçada
  –timeout=TEMPS D’ESPERA              Estableix el temps d’espera del diàleg (en segons)

Calendar options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –day=DIA                             Estableix el dia del calendari
  –month=MES                           Estableix el mes del calendari
  –year=ANY                            Estableix l’any del calendari
  –date-format=PATRÓ                   Estableix el format de la data de tornada

Text entry options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –entry-text=TEXT                     Estableix el text de l’entrada
  –hide-text                           Amaga el text de l’entrada

Error options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Info options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

File selection options
  –filename=NOM DE FITXER              Estableix el nom del fitxer
  –multiple                            Permet la selecció de múltiples fitxers
  –directory                           Activa la selecció de només directoris
  –save                                Activa el mode d’estalvi
  –separator=SEPARADOR                 Estableix el caràcter de separació de la sortida
  –confirm-overwrite                   Confirmeu la selecció del fitxer si el nom del fitxer ja existeix
  –file-filter=PATRÓ 1 PATRÓ 2 …     Estableix un filtre per al nom de fitxer

List options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –column=COLUMNA                      Estableix la capçalera de la columna
  –checklist                           Utilitza quadres de verificació per a la primera columna
  –radiolist                           Utilitza botons de grup per a la primera columna
  –separator=SEPARADOR                 Estableix el caràcter de separació de la sortida
  –multiple                            Permet la selecció de múltiples files
  –editable                            Permet canvis al text
  –print-column=NOMBRE                 Imprimeix una columna específica (el valor per defecte és 1. Es pot usar ‘ALL’ per a imprimir totes les columnes)
  –hide-column=NOMBRE                  Amaga una columna específica
  –hide-header                         Oculta les capçaleres de la columna

Notification icon options
  –text=TEXT                           Estableix el text de la notificació
  –listen                              Espera ordres de l’entrada estàndard

Progress options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –percentage=PERCENTATGE              Estableix el percentatge inicial
  –pulsate                             Barra de progrés parpellejant
  –auto-close                          Tanca el diàleg quan s’arribi al 100%
  –auto-kill                           Mata el procés para si es prem el botó de cancel·lar

Question options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –ok-label=TEXT                       Estableix l’etiqueta del botó D’acord
  –cancel-label=TEXT                   Estableix l’etiqueta del botó Cancel·la
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Warning options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Scale options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –value=VALOR                         Estableix un valor inicial
  –min-value=VALOR                     Estableix el valor mínim
  –max-value=VALOR                     Estableix el valor màxim
  –step=VALOR                          Estableix el valor dels augments
  –print-partial                       Imprimeix valors parcials
  –hide-value                          Amaga el valor

Text information options
  –filename=NOM DE FITXER              Obre un fitxer
  –editable                            Permet canvis al text

Miscellaneous options
  –about                               Quant a zenity
  –version                             Imprimeix la versió

Opcions del GTK+
  –class=CLASS                         Program class as used by the window manager
  –name=NAME                           Program name as used by the window manager
  –screen=SCREEN                       X screen to use
  –sync                                Make X calls synchronous
  –gtk-module=MODULES                  Load additional GTK+ modules
  –g-fatal-warnings                    Make all warnings fatal

Opcions de l’aplicació:
  –calendar                            Mostra el diàleg de calendari
  –entry                               Mostra el diàleg d’entrada de text
  –error                               Mostra el diàleg d’error
  –info                                Mostra el diàleg d’informació
  –file-selection                      Mostra el diàleg de selecció de fitxers
  –list                                Mostra el diàleg de llista
  –notification                        Mostra una notificació
  –progress                            Mostra el diàleg d’indicació de progrés
  –question                            Mostra el diàleg de pregunta
  –warning                             Mostra el diàleg d’avís
  –scale                               Mostra el diàleg d’escala
  –text-info                           Mostra el diàleg de text informatiu
  –display=DISPLAY                     X display to use

Anem a provar-los un per un:

Mostrar el diàleg de calendari:

zenity –calendar

Mostrar una caixa d’entrada de text

zenity –entry –text=”Entra un text de prova”

El següent script mostra com obtenir el text introduït

#!/bin/bash

textPregunta=”Text de la pregunta”
textPredet=”Text predeterminat a l’entrada”
textTitol=”Títol de la finestra”

resp=$(/usr/bin/zenity –entry –text=”$textPregunta” –entry-text=”$textPredet” –title=”$textTitol” –width=400 –height=200)

echo “la meva resposta ha estat: $resp”

Mostrar una finestra de missatge d’error

zenity –error –text=”Descripció de l’error”

Mostrar el diàleg de sel·lecció de fitxers

zenity –file-selection

Mostrar una finestra amb un text informatiu

zenity –info –text=”Aquest és el text informatiu”

Mostrar una llista de sel·lecció

zenity –list –text=”Llista de prova” \
       –column=”ID” –column=”Nom” –column=”Valor” \
       “1” “nom1” “valor1” \
       “2” “nom2” “valor2” \
       “3” “nom3” “valor3” \
       “4” “nom4” “valor4”

Mostrar una icona de notificació al quadre del Gnome

zenity –notification  –text=”Text de la notificació”

Mostrar una barra de progrés. El truc per a que funcioni és el tub (pipe) que alimenta la progressió de la barra.

(
for i in {1..100}
do
   echo $i
done
) | zenity –progress –text=”Exemple de barra de progrés” –auto-close –percentage=0

Demanar a l’usuari si sí o si no a una pregunta.

if zenity –question –text=”Vols continuar?” –ok-label=”Sí, està molt interessant” –cancel-label=”No, m’avorreixo com una ostra”
then
    zenity –info –text=”Ok, doncs seguim.”
else
    zenity –error –text=”Cap problema, un altre dia serà.”
fi

Mostrar un fitxer de text

zenity –text-info –filename=”help.txt” –height=400 –width=500

Mostrar un text d’alerta. Adonem-nos que zenity ens proporciona caixes de notificació específiques de info, warning i error, que són els tres nivells que es fan servir més habitualment per a classificar per importància o gravetat els missatges de les aplicacions.

zenity –warning –text=”Aquest és un text d’alerta”

Finalment, obtenir un valor numèric dins un rang

zenity –scale –text=”Quants anys tens?” –min-value=0 –max-value=150

Una aproximació a Tcl

Fa molt de temps que es fan aplicacions amb interfases gràfiques a Linux. Un dels llenguatges veterans per a la construcció d’interfases gràfiques és el Tcl quan s’acompanya del toolkit gràfic Tk. El Tcl/Tk.

En propietat, el llenguatge és Tcl. Tk és un toolkit, una afegit, una extensió, que permet crear finestres, posar botons, camps de text, llistes… els widgets típics d’una aplicació de finestres fent servir el llenguatge Tcl o altres llenguates.

Entre aquests altres llenguatges que poden fer servir TK hi ha Python. Python proporciona el mòdul TkInter que permet construir interfases gràfiques fent servir widgets de forma similar a com es fa amb Tcl.

Tcl té algunes característiques que el fan molt interessant:
– és interpretat, per tant, fàcil de desenvolupar i distribuir. L’intèrpret de tcl és tclsh; A més, l’interpret per a desenvolupar aplicacions amb Tk: wish
– interacció amb les comandes de la shell: la comanda exec permet executar instruccions de la shell
– tipus de dades únic: cadena de text; estructures de dades de llistes i arrays associatius.
– estructures de control: if-else, foreach,
– procediments
– extensió senzilla del llenguatge amb C. Càrrega dinàmica de llibreries d’extensió amb la comanda load.
– la substitució de cadenes en temps d’execució és la clau per a l’utilització productiva de Tcl. Tenir clar quan utilitzar “”, {}, [], ()… i les diferents substitucions que es produeixen amb unes o altres és la clau de l’èxit.

A continuació, alguns exemples amb tcl. Els poso en un script de la forma habitual a Unix.

#!/usr/bin/tclsh

#analitza els arguments d’entrada i els mostra amb foreach
puts $argv
puts “Número d’arguments: $argc”
foreach arg $argv {
puts “Argument: $arg”
}

# fa càlculs aritmètics
set a 10
set b 25
puts “$a * $b = [expr $a * $b]”

#llistes associatives que simulen arrays
set mat(1) 4
set mat(2) 3
puts “mat(1): $mat(1)”
puts “mat(2): $mat(2)”

# els índexos són cadenes.
set telefon(personal) 123456789
set telefon(movil) 666666666
set telefon(feina) 987654321
puts “telefons disponibles: [array names telefon]”
puts “Mostra tot: [array get telefon]”

# entrada senzilla per teclat
puts “quin vols veure?”
gets stdin nom
# passa a majúscules
puts “Has triat: [string toupper $nom]”
# el mostra
puts “Telefon de $nom: $telefon($nom)”

#treball amb llistes
set progs [list man gedit thunderbird firefox ls cat wc dd dc]
puts “llista: $progs”
puts “llarg de la llista: [llength $progs]”
#index de la llista comença amb 0
puts “element 3: [lindex $progs 3]”
puts “elements 2 a 6: [lrange $progs 2 6]”
puts “afegeix element al final”;
set progs [lappend progs tclsh]
puts “llista: $progs”
puts “afegeix element enmig de la llista”;
set progs [linsert $progs 3 wish]
puts “llista: $progs”


# obrir fitxers per llegir i esciure
#obre un fitxer per a escriure-hi (obté descriptor de fitxer per a escriptura “w”)
set fdw [open prova-tcl.txt w]
puts $fdw “Escriu una línia”
puts $fdw “Escriu una altre línia”
puts $fdw “Escriu la línia del final”
close $fdw

#Llegeix el fitxer (obté descriptor de fitxer per a lectura “r”)
set fdr [open prova-tcl.txt r]
while {![eof $fdr]} {
gets $fdr linea
puts $linea
}
close $fdr

En fi, tot allò que podem esperar d’un llenguatge d’script i potser alguna cosa més.

Hi ha gran quantitat de documentació en línia sobre Tcl.  Vet aquí uns quants enllaços útils:

El manual de referència de Tcl

Tcl developer site
Curs de Tcl a la Universitat de Chicago
Tclers wiki

I també uns manuals en format PDF per a descarregar i tenir-los a ma.

Tcl/Tk quick start
Tcl/Tk reference guide

Per a més endavant, un post sobre Tk.

Una comparativa entre algunes bases de dades a Ubuntu / 31 juliol 2010

Una comparativa entre algunes bases de dades a Ubuntu

Des del punt de vista del desenvolupador. Entorn Ubuntu Lucid Lynx 10.04.

He considerat les següents bases de dades:

Bases de dades d’aplicació:
OpenOffice.org Base – HyperSonic DB (OpenOffice.org 3.2)
SQLite: el motor SQLite passa per ser el més eficient de tots per a bases de dades d’aplicació. Se’l compara amb el motor JET de l’Access. És la base de dades que s’amaga darrera de Kexi, l’aplicació de gestió de bases de dades de la suite KOffice de KDE.
dBase: el vell format .DBF dBase.

Servidors:
MySQL: El Servidor SQL que primer et ve al cap.
FireBird: La versió OpenSource de InterBase de Borland. Versions de servidor, d’aplicació i embedded. Molt escalable.
PostgreSQL: El més antic dels servidors SQL OpenSource. GLOM, una eina de desenvolupament senzill d’aplicacions de bases de dades, està basat en PostgreSQL.

I també he considerat les següents eines de desenvolupament:

OpenOffice.org Basic (OOoBasic)
Gambas2
Lazarus
PHP
java

Per què aquestes eines de desenvolupament i aquestes bases de dades? docs perquè, a priori, em semblen les que em donaran una major productivitat a l’hora de desenvolupar aplicacions.
En el concepte de major productivitat incloc la facilitat d’instal·lació, disponibilitat d’eines gràfiques de configuració, disponibilitat d’entorns de desenvolupament…

Això fa que, per exemple, no hagi considerat Python o C/C++ al no disposar d’entorns RAD (Rapid Application Development) lliures per a aquests llenguatges. Gambas2, Lazarus i OOoBasic, en canvi, sí que en disposen.

Cal dir que la combinació Python o C++ amb Glade no és exactament un RAD, però, tanmateix, se li assembla prou. De fet, és tracta de la tria natural, obvia, per als programadors de l’entorn Gnome. Farem experiments. (Nota afegida 12/08/2010)

PHP i Java els he considerat per que són els dos llenguatges de servidor per a desenvolupar aplicacions web. Per a Java i per a PHP es disposa d’IDEs prou bons i complets (i pesats), com Eclipse o NetBeans.

El resum de la situació és el següent:

PostgresSQL  (Versió 8.4)
Accessible sense problemes amb Gambas2,  OpenOffice.org , Lazarus, PHP i Java

Firebird
Accessible sense problemes amb Gambas2, Lazarus i PHP (no he provat l’accés amb java)
no funciona driver JDBC de FireBird amb OpenOffice
no funciona driver ODBC de EasySoft amb OpenOffice
no funciona driver ODBC de FireBird amb OpenOffice
Conclusió: no disponible fàcilment sobre OpenOffice

SQLite2
Accessible sense problemes amb OpenOffice (driver ODBC),  Gambas2, Lazarus (però no és pot tenir simultàniament els controls de SQLite 2 i SQLite3),  PHP (no he provat l’accés amb java)

SQLite3
Accessible sense problemes amb OpenOffice (driver ODBC),  Gambas2, Lazarus (però no és pot tenir simultàniament els controls de SQLite 2 i SQLite3) .
Problemes per instal·lat PHP5-Sqlite3 amb Lucid Lynx. Sembla que es pot fer funcionar, amb versions anteriors ho feia! però per alguna rao, a la Lucid Lynx no es disposa del paquet (per què?). No he provat d’accedir-hi amb Java.

OpenOffice.org Base
Es tracta d’una HyperSOnic DB i, per tant, és accessible per aplicacions java amb JDBC.
No s’hi pot accedir (de forma útil) des  de Gambas2, Lazarus ni PHP. Realment a OpenOfficer.org Base només s’hi pot accedir bé amb… OpenOffice.org. Base.
Ara bé, en el món java, la HyperSonic és una molt bona tria (òptima) quan cal una base de dades d’aplicació.

dBase3
Sense problemes d’accés amb Gambas2, Lazarus, OpenOffice (nadiu) i Java. No funciona amb PHP però podria funcionar. En la Ubuntu Lucid Lynx aquest suport, per alguna raó, no està disponible (cal pensar que s’hi pot afegir)

MySQL
Sense problemes d’accés amb Gambas2, OpenOffice, PHP i Java.  Lazarus només suporta correctament fins 5.0. Però a la Lucid Lynx la versió del repositori és la 5.1!

Tinc, doncs, algun criteri addicional a l’hora de fer estimacions d’esforç al planificar desenvolupaments amb aquestes eines lliures.