El calendari en mode text de l’Ubuntu Linux

Hi han molts bons programes d’agenda i de calendari. Amb Linux (Ubuntu) n’hi ha un en mode text que ja ve de fàbrica: Es tracta del programa calendar.

calendar és un altre dels molts petits programes que es poden trobar als sistemes UNIX que fan una cosa senzilla, que la fan bé, i que es poden ajuntar amb altres petits programes per a realitzar tasques útils per a l’usuari. La tradicional i efectiva filosofia UNIX, ni més ni menys.

N’hi ha prou amb crear el fitxer calendar a la carpeta .calendar i afegir-hi línies amb les dates que ens interessin amb el format data <tabulació> descripció de la data. Finalment, si afegeixo calendar al fitxer .bashrc sempre que obri una finestra de terminal em revisarà el calendari.

Una altre forma d’utilitzar aquest petit programa podria ser invocant-lo des d’una aplicació que fem servir de forma habitual, potser una macro d’OpenOffice.org/LibreOffice o des d’un menú de llançament d’aplicacions fet amb zenity.

El que ve a continuació és la traducció lliure de la pàgina del manual de calendar.

Us:

calendar [-ab] [-A num] [-B num] [-l num] [-w num] [-f fitxer_de_calendari] [-t [[[cc]aa][mm]]dd]

Descripció:

Aquesta utilitat busca al directori actual, o al directori especificat a la variable d’entorn CALENDAR_DIR, un fitxer amb el nom calendar i mostra les línies que comencen amb la data d’avui i demà. Els divendres es mostren els events de tot el cap de setmana.

Les opcions són:

-A num  Mostra els propers esdeveniments d’avui i dels propers num dies. Per defecte és un dia.

-a      Processa els fitxers “calendar” de tots els usuaris i els envia un corru amb els resultats a cadascun d’ells. requereix privilegis de súper-usuari.

-B num  Mostra els fets esdevinguts entre d’avui i els passats num dies.

-b      Força mode de càlcul especial de dates per als calendaris KOI8.

-l num  Mostra els propers esdeveniments d’avui i dels propers num dies. Per defecte és un dia.

-w num  Mostra els propers esdeveniments d’avui i dels propers dos dies, però només si avui és divendres. És dir, mostra els esdeveniments del cap de setmana.

-f fitxer_de_calendari    fa servir fitxer_de_calendari en comptes del fitxer per defecte calendar.

-t [[[cc]aa][mm]]dd    fa servir la data especificada per cc, centúria; aa, any; mm, mes; dd, dia; en comptes de la data d’avui.

Les línies poden començar amb mes i dia. Si estan ben definides les característiques locals del sistema es poden fer servir els noms dels mesos i els dies de la setmana.

Un asterisc (‘*’) vol dir cada mes.
Un dia sense mes vol dir aquell dia cada setmana
Un mes sense dia vol dir el primer dia d’aquell mes.
Dos números volen dir mes i dia.
les línies que comencen amb un caràcter de tabulació es refereixen a l’última data entrada, permetent d’aquesta forma línies d’especificacions múltiples per a una data
Els dies de la setmana poden  anar seguits de “-4” … “+5” (àlies last, first, second, third, fourth) per esdeveniments amb data variable del tipus “el darrer dilluns d’abril”.
El diumenge de pasqua és ‘Easter’ en anglès. Es pot posar un àlies fent Easter=àlies i fer servir l’àlies

Per conveni, les dates seguides d’un asterisc (‘*’) no són fixes, és dir, canvien d’any en any.

Les descripcions del dia inicien després del primer caràcter de tabulació de la línia. Si una línia no té caràcter de tabulació, no es mostra. Si el primer caràcter d’una línia és una tabulació aleshores es tracta de la continuació de la descripció prèvia.

El calendari és preprocessa amb el preprocessador de C, cpp, permetent la inclusió de fitxers compartits com poden ser, per exemple, les vacances de l’empresa, el calendari de reunions, o l’agenda de cursos.

Si el fitxer compartit no es referencia per una ubicació absoluta aleshores es mira primer al directori actual (o home) i després a /etc/calendar, i finalment a /usr/share/calendar.

Les línies buides o protegides amb comentaris amb la sintaxi de C son ignorades.

On busca el calendari?
calendar              fitxers al directori actual.
~/.calendar           directori ocult ubicat al directori de l’usuri.
~/.calendar/calendar  fitxers que fa servir si no hi un fitxer calendar al directori actual.
~/.calendar/nomail    si el fitxer nomail existeix, no s’envia el calendari del dia a aquel usuari (opció -a).

Els següents fitxers es poden trobar a /usr/share/calendar i contenen llistes d’efemèrides
calendar.all          fitxers calendar nacionals i internacionals.
calendar.birthday     dates de naixement i decés de personatges famosos.
calendar.christian    calendari cristià (però no està de més revisar-ne les dates).
calendar.computer     efemèrides rel·lacionades amb el món de la informàtica.
calendar.croatian     calendari croata.
calendar.discordian   el calendari de la discòrdia.
calendar.fictional    dates i efemèrides fantàstiques i de ficció .
calendar.french       calendari francès.
calendar.german       calendari alemany.
calendar.history      miscel·lània d’efemèrides.
calendar.holiday      altres festes.
calendar.judaic       calendari jueu.
calendar.music        dates del món del rock and roll.
calendar.openbsd      esdeveniments rel·lacionats amb el bsd.
calendar.pagan        festes paganes.
calendar.russian      calendari rus.
calendar.space        història de cursa espacial.
calendar.ushistory    esdeveniments històrics dels EUA.
calendar.usholiday    festes dels EUA.
calendar.world        esdeveniments mundials.

Exemple (\t és el caràcter de tabulació):

LANG=C
Easter=DiumengePasqua
#include <calendar.usholiday>
#include <calendar.birthday>

6/15\tJune 15 (Si és ambigu, es prem mes/dia).
Jun. 15\tJuny 15.
15 June\tJuny 15.
Thursday\tCada dijous.
June\tCada primer de juny.
15 *\tEl 16 de cada mes.

May Sun+2\tsegon diumenge de maig (Muttertag)
04/SunLast\túltim diumenge d’abril,
\tentra l’horari d’estiu a europa
Easter\tdiumenge de pasqua
DiumengePasqua\tdiumenge de pasqua (amb àlies)
Easter-2\tdivendres sant (2 dies abans de diumenge de pasqua)
DiumengePasqua\t-2\tdivendres sant(com abans, però amb àlies)
Paskha\tPasqua ortodoxa

Un altre exemple, més senzill:

#include <calendar.usholiday>
#include <calendar.russian>
#include <calendar.discordian>
#include <calendar.christian>
#include <calendar.computer>
#include <calendar.birthday>

07/31    últim dia de les vacances d’estiu 2011
08/01    Sant Tornem-Hi

El resultat avui és (30 de juliol):

Fer servir zenity per a construir scripts bash amb interfície gràfica

La creació d’scripts de shell és una tasca habitual en l’administració i explotació de sistemes Unix. En algunes ocasions pot ser que calgui la interacció amb l’usuari. Per exemple, la presentació de menús d’opcions o l’usuari ha de triar què vol fer.

A Linux Ubuntu hom pot trobar eines com el programa Dialog que permet crear elements de interfície gràfica com caixes de text, llistes, botons de sel·lecció… en mode de text. Dialog es feia servir, per exemple, en els instal·ladors de moltes distribucions.

Una opció alternativa és fer servir Zenity. Zenity és la re-escriptura de GDialog, que al seu torn era la versió GNOME de Dialog. Zenity proporciona una forma senzilla de crear interfícies gràfiques per a scripts.

Zenity es pot instal·lar des del Centre de Programari de l’Ubuntu, si cal.

Anem a fer alguns experiments amb aquesta eina. Primer de tot cal conéixer la versió que tenim instal·lada i les opcions.

La versió s’obté amb zenity –version. En el meu cas és la 2.30.

Les diferents opcions s’obtenen amb: zenity –help-all a la línia d’ordres i el resultat és:

Forma d’ús:
  zenity [OPCIÓ…]

Opcions d’ajuda:
  -h, –help                            Mostra les opcions d’ajuda
  –help-all                            Mostra totes les opcions d’ajuda
  –help-general                        Mostra les opcions generals
  –help-calendar                       Mostra les opcions del calendari
  –help-entry                          Mostra les opcions de l’entrada de text
  –help-error                          Mostra les opcions d’error
  –help-info                           Mostra les opcions d’informació
  –help-file-selection                 Mostra les opcions del selector de fitxers
  –help-list                           Mostra les opcions de llistes
  –help-notification                   Mostra les opcions de la icona de notificació
  –help-progress                       Mostra les opcions del progrés
  –help-question                       Mostra les opcions de preguntes
  –help-warning                        Mostra les opcions d’avisos
  –help-scale                          Mostra les opcions de l’escala
  –help-text-info                      Mostra les opcions de text informatiu
  –help-misc                           Mostra les opcions miscel·lànies
  –help-gtk                            Mostra les opcions del GTK+

General options
  –title=TÍTOL                         Estableix el títol del diàleg
  –window-icon=CAMÍ D’ICONA            Estableix la icona de la finestra
  –width=AMPLADA                       Estableix l’amplada
  –height=ALÇADA                       Estableix l’alçada
  –timeout=TEMPS D’ESPERA              Estableix el temps d’espera del diàleg (en segons)

Calendar options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –day=DIA                             Estableix el dia del calendari
  –month=MES                           Estableix el mes del calendari
  –year=ANY                            Estableix l’any del calendari
  –date-format=PATRÓ                   Estableix el format de la data de tornada

Text entry options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –entry-text=TEXT                     Estableix el text de l’entrada
  –hide-text                           Amaga el text de l’entrada

Error options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Info options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

File selection options
  –filename=NOM DE FITXER              Estableix el nom del fitxer
  –multiple                            Permet la selecció de múltiples fitxers
  –directory                           Activa la selecció de només directoris
  –save                                Activa el mode d’estalvi
  –separator=SEPARADOR                 Estableix el caràcter de separació de la sortida
  –confirm-overwrite                   Confirmeu la selecció del fitxer si el nom del fitxer ja existeix
  –file-filter=PATRÓ 1 PATRÓ 2 …     Estableix un filtre per al nom de fitxer

List options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –column=COLUMNA                      Estableix la capçalera de la columna
  –checklist                           Utilitza quadres de verificació per a la primera columna
  –radiolist                           Utilitza botons de grup per a la primera columna
  –separator=SEPARADOR                 Estableix el caràcter de separació de la sortida
  –multiple                            Permet la selecció de múltiples files
  –editable                            Permet canvis al text
  –print-column=NOMBRE                 Imprimeix una columna específica (el valor per defecte és 1. Es pot usar ‘ALL’ per a imprimir totes les columnes)
  –hide-column=NOMBRE                  Amaga una columna específica
  –hide-header                         Oculta les capçaleres de la columna

Notification icon options
  –text=TEXT                           Estableix el text de la notificació
  –listen                              Espera ordres de l’entrada estàndard

Progress options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –percentage=PERCENTATGE              Estableix el percentatge inicial
  –pulsate                             Barra de progrés parpellejant
  –auto-close                          Tanca el diàleg quan s’arribi al 100%
  –auto-kill                           Mata el procés para si es prem el botó de cancel·lar

Question options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –ok-label=TEXT                       Estableix l’etiqueta del botó D’acord
  –cancel-label=TEXT                   Estableix l’etiqueta del botó Cancel·la
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Warning options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –no-wrap                             No habilites l’ajustament del text

Scale options
  –text=TEXT                           Estableix el text del diàleg
  –value=VALOR                         Estableix un valor inicial
  –min-value=VALOR                     Estableix el valor mínim
  –max-value=VALOR                     Estableix el valor màxim
  –step=VALOR                          Estableix el valor dels augments
  –print-partial                       Imprimeix valors parcials
  –hide-value                          Amaga el valor

Text information options
  –filename=NOM DE FITXER              Obre un fitxer
  –editable                            Permet canvis al text

Miscellaneous options
  –about                               Quant a zenity
  –version                             Imprimeix la versió

Opcions del GTK+
  –class=CLASS                         Program class as used by the window manager
  –name=NAME                           Program name as used by the window manager
  –screen=SCREEN                       X screen to use
  –sync                                Make X calls synchronous
  –gtk-module=MODULES                  Load additional GTK+ modules
  –g-fatal-warnings                    Make all warnings fatal

Opcions de l’aplicació:
  –calendar                            Mostra el diàleg de calendari
  –entry                               Mostra el diàleg d’entrada de text
  –error                               Mostra el diàleg d’error
  –info                                Mostra el diàleg d’informació
  –file-selection                      Mostra el diàleg de selecció de fitxers
  –list                                Mostra el diàleg de llista
  –notification                        Mostra una notificació
  –progress                            Mostra el diàleg d’indicació de progrés
  –question                            Mostra el diàleg de pregunta
  –warning                             Mostra el diàleg d’avís
  –scale                               Mostra el diàleg d’escala
  –text-info                           Mostra el diàleg de text informatiu
  –display=DISPLAY                     X display to use

Anem a provar-los un per un:

Mostrar el diàleg de calendari:

zenity –calendar

Mostrar una caixa d’entrada de text

zenity –entry –text=”Entra un text de prova”

El següent script mostra com obtenir el text introduït

#!/bin/bash

textPregunta=”Text de la pregunta”
textPredet=”Text predeterminat a l’entrada”
textTitol=”Títol de la finestra”

resp=$(/usr/bin/zenity –entry –text=”$textPregunta” –entry-text=”$textPredet” –title=”$textTitol” –width=400 –height=200)

echo “la meva resposta ha estat: $resp”

Mostrar una finestra de missatge d’error

zenity –error –text=”Descripció de l’error”

Mostrar el diàleg de sel·lecció de fitxers

zenity –file-selection

Mostrar una finestra amb un text informatiu

zenity –info –text=”Aquest és el text informatiu”

Mostrar una llista de sel·lecció

zenity –list –text=”Llista de prova” \
       –column=”ID” –column=”Nom” –column=”Valor” \
       “1” “nom1” “valor1” \
       “2” “nom2” “valor2” \
       “3” “nom3” “valor3” \
       “4” “nom4” “valor4”

Mostrar una icona de notificació al quadre del Gnome

zenity –notification  –text=”Text de la notificació”

Mostrar una barra de progrés. El truc per a que funcioni és el tub (pipe) que alimenta la progressió de la barra.

(
for i in {1..100}
do
   echo $i
done
) | zenity –progress –text=”Exemple de barra de progrés” –auto-close –percentage=0

Demanar a l’usuari si sí o si no a una pregunta.

if zenity –question –text=”Vols continuar?” –ok-label=”Sí, està molt interessant” –cancel-label=”No, m’avorreixo com una ostra”
then
    zenity –info –text=”Ok, doncs seguim.”
else
    zenity –error –text=”Cap problema, un altre dia serà.”
fi

Mostrar un fitxer de text

zenity –text-info –filename=”help.txt” –height=400 –width=500

Mostrar un text d’alerta. Adonem-nos que zenity ens proporciona caixes de notificació específiques de info, warning i error, que són els tres nivells que es fan servir més habitualment per a classificar per importància o gravetat els missatges de les aplicacions.

zenity –warning –text=”Aquest és un text d’alerta”

Finalment, obtenir un valor numèric dins un rang

zenity –scale –text=”Quants anys tens?” –min-value=0 –max-value=150