ffmpeg per a fer transcodificacions de vídeo

ffmpeg és una eina molt útil a Linux (i sembla que també a Windows) que, entre moltes altres coses, permet fer conversions entre formats de vídeo (transcodificacions).

Jo la faig servir per convertir els vídeos que em baixo del youtube a xvid, vcd, svcd o dvd. I paciència, que les transcodificacions són llargues.

flv (o mp4) a xvid

ffmpeg -i entrada.flv -acodec libmp3lame -ab 192kb -vcodec libxvid -sameq -vtag xvid -s 640×360 sortida.avi

-i entrada.flv:  indica el fitxer a processar
-acodec libmp3lame: còdec d’audio mp3
-ab192kb: audio bitrate de 192 Kbps. Molt bona qualitat
-vcodec libxvid: còdec de video XviD
-sameq: mateixa qualitat que el video d’entrada
-vtag xvid: XviD és un MPEG4. Etiquetar aquest MEPG4 com del tipus XviD.
-s 640×360: tamany de la sortida (n’hi han d’altres. A mi em va bé aquest).
sortida.avi: evident, no?

flv (o mp4) a vcd, svcd, dvd

Es tracta de jugar amb "-target"

DVD
ffmpeg -i entrada.flv -target pal-dvd sortida.vob

SVCD
ffmpeg -i entrada.flv -target pal-svcd sortida.mpg

VCD
ffmpeg -i entrada.flv -target pal-vcd sortida.mpg

Els mp4 descarregats de youtube a vegades no es deixen convertir XviD directament. En aquest cas faig un pas intermig, els converteixo primer a format DVD, i de DVD a XviD.

ffmepg, Avidemux, DVDStyler, k3b i Brasero són eines senzilles, però segurament suficients, per a l’edició i torrat de DVD, VCD i SVCD domèstics amb linux

com fer taules HTML amb les cantonades rodones ?

Vet aquí una solució que fa us de la propietat background de les etiquetes TD.

<table cellspacing="0px" cellpadding="0px" >
    <tr>
        <td style="padding:0px;
                   background-image:url(‘AmuntEsquerra.gif’);
                background-position:left top;
                background-repeat:no-repeat;">               
            <table>
            <tr><td>

                 <!–Aquí va el contingut –>

            </td></tr>
            </table>
        </td>

        <td style="padding:0px;
                   background-image:url(‘AmuntDreta.gif’);
                   background-position:left top;
                   background-repeat:no-repeat;"
            width="10px">
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td style="padding:0px;
                   background-image:url(‘AvallEsquerra.gif’); 
                   background-position:left top;
                   background-repeat:no-repeat;"
            height="10px">
        </td>

        <td style="padding:0px;
                   background-image:url(‘AvallDreta.gif’); 
                   background-position:left top;
                   background-repeat:no-repeat;"
            height="10px"
            width="10px">
        </td>
    </tr>
</table>

Com han de ser els gifs dels backgrounds?

AvallDreta.gif: el més petit de tots, la cantonada inferior-dreta.

AvallEsquerra.gif: la cantonada inferior esquerra i l’aresta inferior de la caixa.

AmuntDreta.gif: la cantonada superior dreta i l’aresta de la dreta

AmuntEsquerra.gif: ens proporciona el fons de la cel·la útil per mostrar informació. La resta de cel·les només tenen la missió de mostrar les cantonades rodones, és dir, només seran tan amples o altes com ho siguin la corba de la cantonada a mostrar.

Ara tenen sentit els valors de l’HTML, oi? El bo del cas és que el tamany de la caixa d’adaptarà al contingut de la cel·la TD superior esquerra. Cal tenir, doncs, la previsió de dimensionar el tamany dels gifs de backgrounds per a que siguin suficients per a les dades a mostrar.

Com fer que una capa “floti” sobre un flash?

Si superposem una capa HTML sobre un
flash resultarà que veurem com la capa queda oculta pel flash. La
capa está "a sota". Aleshores, per conseguir l’efecte de
que la capa "floti" sobre el flash cal fer el flash
"transparent". Diguem que cal que deixi veure el que "té
a sota". L’efecte que s’aconsegueix és justament que que la
capa está flotant "sobre" el flash.

N’hi ha prou amb afegir el paràmetre
wmode al tag object (ressaltat en groc), com es mostra en el codi d’exemple.

<object

classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0&quot;

id="bannerflash"

width="600"
height="400">

<param
name="movie" value="el-meu-flash.swf" />

<param
name="quality" value="high" />

<param
name="wmode" value="transparent" />

<embed

src="el-meu-flash.swf"

quality="high"

width="600"
height="400"

type="application/x-shockwave-flash"

wmode="transparent"

</embed>

</object>