Afegir número de versió automàticament amb ant

Hi ha una optional task, la propertyfile,  de l’ant que permet generar un fitxer amb, per exemple, el número i la data de compilació.

El següent ho ficariem al build.xml

  <target name="version">
      <propertyfile
          file="${resources}/version.txt"
          comment="número de versió i data de compilació">
        <entry  key="BuildDate"
                type="date"
                value="now"
                pattern="dd/MM/yyyy  HH-mm"/>   

        <entry  key="BuildNumber"
                type="int"
                value="1"
                operation="+"/>

      </propertyfile>
  </target>   

Si, per exemple,  aquest target "version" el fiquem com a dependència d’un target "compile" o "deploy", el resultat serà que tindrem un fitxer version.txt a la carpeta {resources} en el que s’actualitzaran automàticament  la BuildDate i el BuildNumber.

per consultes i referèncial, anem a la pàgina d’ant, al manual d’ant en linea.

WiX. Windows Installer XML toolset

El WIX, Windows Installer XML toolset, és un conjunt d’eines que permeten construir paquets d’instal·lació a partir de descriptors  en  XML. El conjunt d’eines WIX proporcionen un entorn de línea de comandes que inclou un compilador de pàgines XML en WIX (Candle), un enllaçador per a obtenir el fitxer MSI resultant (Light) i un decompilador de msi (Dark). A més, es disposa d’un plugin per a incorporar-lo al VisualStudio (Votive). Noms d’inspiració lluminosa, diguem-ne.

Es tracta d’un projecte open source originat a Microsoft i que ara és independent. És, indicutiblement, una eina molt útil. El Sharp Develop, l’IDE alternativa de C# i VB.Net l’inclou com a eina principal per a la construcció dels projectes de Setup.

La homepage de WIX és http://wix.sourceforge.net/.

El SharpDevelop és una altre eina que cal tenir present. La seva adreça és http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/.

De cara a completar l’entorn de desenvolupament basat en SharpDevelop, caldria també afegir-li el TortoiseSVN, eina amb la que es tindrà accés a respositoris Subversion. El TortoiseSVN es troba a http://tortoisesvn.tigris.org/.

Generar full Excel amb HTML

Aquest és un truc que obre un munt de possibilitats:

Es pot crear un full excel a partir d’HTML.

N’hi ha prou amb fer una taula HTML i donar-li format amb estils CSS. El contingut de les cel·les <td> pot ser qualsevol cosa: números, text, fórmules… Això funciona amb l’Excel 2003, que jo sàpiga. Suposo que deu funcionar també amb l’Excel 2007, tot i que en aquest ultim és més potent generar la fulla directament amb el format XML nadiu.

Aleshores la pàgina HTML generada ha de guardar-se amb l’extensió .xsl.

l’Excel obrirà aquesta pàgina com una fulla normal, resoldrà les fórmules que trobi i respectarà força bé els formats.

La pega és que l’OpenOffice (almenys en la versio 2.4) s’adona que la pàgina és HTML i l’obre en aquest editor, i no com full de càlcul. Es pot forçar que el full de càlcul obri l’HTML i, en aquest cas, sí que l’interpreta correctament, però ja no és tan simple com un doble click.

En tot cas, resulta una opció interessant per a generar senzillament fulls de càlcul excel amb format, i més potent que els simples fitxers CSV. Per cert, els fitxers csv admeten l’ús de fòrmules.

El fitxer CSV que te la línea
10;2;=A1*B1

S’obre correctament com
10 2 50

Sense fer res més. Només cal assegurar-se que el separador de valors és el que està definit a l’Excel /OpenOffice